Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista ds. zakupów


Dla naszego Klienta, farmaceutycznej firmy produkcyjnej, poszukujemy pracownika na stanowisko


Specjalista ds. zakupów

Miejsce pracy: Łódź

Zadania
 • Dokonywanie zakupów materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji,  generowanych przez system
 • Korygowanie rekomendacji zakupu w systemie MRP
 • Bieżąca aktualizacja danych w systemie w obszarze logistyki
 • Realizacja zakupów na pozostałe materiały nieprodukcyjne: substancje chemiczne, materiały BHP, materiały biurowe, sprzęt, środki czystości używane przez inne działy między innymi dział techniczny, dział produkcji, kontrolę jakości, laboratorium mikrobiologiczne, sekretariat
 • Zarządzanie procesem zakupowym dla materiałów produkcyjnych i nieprodukcyjnych od momentu złożenia zamówienia, jego zatwierdzenia do momentu realizacji dostawy oraz rozliczenia faktury
 • Monitoring runku w celu uzyskania najlepszych ofert od dostawców dla kupowanych materiałów, sukcesywne sprawdzanie aktualnego poziomu cen na rynku
 • Prowadzenie negocjacji handlowych
 • Budowanie i utrzymywanie relacji oraz kontaktów z dostawcami, firmami spedycyjnymi oraz klientami wewnętrznymi firmy
 • Zarządzanie bazą danych zaopatrzeniowych materiałów i surowców w systemie operacyjnym MRP,
 • Inicjowanie oraz koordynowanie zmian mających na celu redukcję kosztów, redukcję cen, optymalizację stanów magazynowych oraz inne usprawnienia w procesach istniejącego łańcucha dostaw,
Wymagania
 • Wykształcenie, wyższe, ekonomiczne, logistyczne, chemiczne lub pokrewne z branżą farmaceutyczną,
 • Minimum rok doświadczenia na stanowisku kupca, specjalisty ds. zakupów,
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego,
 • Biegła obsługa pakietu MS Office,
 • Inicjowanie zmian,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Wytrwałość i zaangażowanie

Mile widziana znajomości specyfiki przedsiębiorstwa farmaceutycznego, kosmetycznego, znajomość sytemu GMP.


Oferta:
 • Umowa o pracę
 • Szkolenia branżowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 • Praca w międzynarodowym środowisku

Informacja RODO dla uczestnika postępowania rekrutacyjnego.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRSOLO Doradztwo Personalne Rekrutacje 92-701 Łódź-35,Stare Skoszewy 22 B
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w HRSOLO jest pełnomocnik ds. RODO, kontakt: biuro@hrsolo.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, dla których realizowane jest postępowanie i którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 5. Pani/Pana dane osobowe w HRSOLO będą przechowywane przez okres realizacji postępowania, nie dłużej niż do 30.06.2019;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem Pani/Pana uczestnictwa w dobrowolnym procesie rekrutacji (Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udziału w rekrutacji)
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 9. - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. nie przysługuje Pani/Panu:
 11. - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

APLIKUJ TERAZ 

Najnowsze oferty pracy

Konstruktor Maszyn

wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek Mechanika i Budowa Maszyn)znajomość oprogramowania CAD – preferowane Solidworksznajomość rysunku technicznegodobra znajomość MS...

Lekarz w trakcie specjalizacji

Jeśli:jesteś Lekarzem w trakcie specjalizacji – preferowane specjalizacje: pediatria/medycyna rodzinna/choroby wewnętrzneposiadasz prawo wykonywania zawoduposiadasz min. 6-miesięczne...

Menedżer od podstaw

Jeśli jesteś:absolwentem szkoły wyższej lub jeszcze uczysz się, w trybie, który pozwala na pracę,zmotywowany,pracowity,kreatywny,spostrzegawczy,zorganizowany,chętny do zdobywania nowych...

Analityk systemów kasowych, płatniczych i promocyjnych

Zadania:Zbieranie i analiza wymagań biznesowych,Analiza systemowa,Analiza algorytmów promocyjnych,Tworzenie dokumentacji systemów kasowych i płatniczych,Tworzenie opisu interfejsów między...

Analityk biznesowy

Obowiązki:Dbanie o dobre relacje z biznesem (działami wewnętrznymi firmy np. Dział Logistyki, Zakupu i inne),Zbieranie wymagań od biznesu,Analiza i opis istniejących systemów...