Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139643

Warunki pracy

praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca poza siedzibą urzędu, praca stacjonarna, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na parterze

Zakres zadań

 • ustala wartości oraz klasyfikuje środki trwałe na podstawie poniesionych kosztów powstałych w wyniku inwestycji/budowy. Wydziela komponenty - pojedyncze środki trwałe ze złożonych środków trwałych, tj. np. budynek oraz poprawnie alokuje koszty bezpośrednie oraz pośrednie inwestycji;
 • zapewnia bieżącą i sprawną obsługę dokumentacji finansowo-księgowej. Kontroluje obieg dokumentów, wystawia dokumenty OT, DK, LT, MT, PT, MC, LC w celu rozkompletowania czy przekazania środka trwałego innej instytucji, przyjęcia na stan nowego środka trwałego bądź podwyższenia wartości już istniejącego, likwidacji częściowej lub całkowitej środka trwałego oraz przekazania go między jednostkami policji;
 • klasyfikuje oraz podejmuje decyzje o ustaleniu stawki odpisów amortyzacyjnych przyjmowanych składników majątku trwałego KWP w Łodzi oraz prowadzi ewidencję analityczną czyli ilościowo-wartościową środków trwałych w użytkowaniu, w programie komputerowym SWOP;
 • prowadzi ewidencję pozabilansową nieruchomości będących w posiadaniu zależnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
 • klasyfikuje wydatki jednostki, tj. przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja czy remont, podejmuje decyzje o podniesieniu wartości już istniejących środków trwałych czyli powiększeniu majątku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;
 • prowadzi oraz aktualizuje karty obiektów inwentarzowych, będących składnikami rzeczowymi majątku trwałego KWP w Łodzi;
 • przygotowuje raporty o wartości i ilości zaewidencjonowanych oraz umorzonych środkach trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych dla potrzeb Wydziału Finansów KWP w Łodzi, w celu ustalania stanów okresowych oraz sporządzaniu bilansu rocznego i sprawozdań do GUS;
 • przeprowadza okresową inwentaryzację poprzez porównanie stanów księgowych z jednostkami podległymi KWP w Łodzi, dokonuje wyceny środków trwałych na zbiorczych arkuszach spisowych podczas przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych drogą spisu z natury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z rozliczaniem środków trwałych i prowadzeniem ewidencji środków trwałych
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz fizycznych (PIT)
 • znajomość: Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11, Klasyfikacji Środków Trwałych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programów magazynowych i ewidencyjnych,
 • doświadczenie/ przeszkolenie z zakresu rozliczania inwestycji
 • umiejętność kreatywnego oraz analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów


Młodszy Specjalista Service Desk

Zadania: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń wsparcia (1-wsza i 2-ga linia) od klientów wewnętrznych (pracowników ADS), administracja systemami IT, pisanie raportów SQL, analiza i rozwiązywanie...

Account Manager – Klient Korporacyjny

zostań doradcą i sprzedawcą kompleksowych rozwiązań cyfrowych (telekomunikacyjnych, ICT, IoT, cybersecurity) dla klientów korporacyjnych pracuj na własnym portfelu klientów, dbaj o ich...

Senior Import Specialist with Spanish or Portuguese

Duties: Execute import and export activities, ensure accurate and timely shipments Maintain clear and timely communication with both internal and external customers to ensure transparency in...

Laborant

Warunki pracy praca laboratoryjna oraz biurowa w laboratorium biologicznym; kontakt z materiałem roślinnym, w tym z zaprawionymi nasionami oraz odczynnikami chemicznymi; konieczność pracy...

Spedytor

- organizowanie międzynarodowego transportu samochodowego towarów- opracowywanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów- pozyskiwanie klientów i rozmowy w językach...