Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132880

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,
obecność wind w budynku, praca na 3 piętrze, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kontroluje i opracowuje dokumenty finansowe zewnętrzne /faktury VAT, rachunki, noty księgowe itp/ pod względem merytorycznym oraz ich zgodności z Ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów konserwacyjno - remontowych, sprzętu warsztatowego, przechowywanych w magazynie Wydziału Transportu, w celu dostarczenia bieżącej informacji o wartości aktywów w magazynie,
 • sporządza Roczne Plany Potrzeb MPiS dla garnizonu łódzkiego, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup tych materiałów,
 • sporządza roczne sprawozdania z gospodarki mpis w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w celu dostarczenia informacji o zużyciu tych materiałów,
 • sprawdza zgodność wydruków finansowych z rejestrami finansowymi funkcjonującymi w Wydziale Transportu, w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość prawa o rachunkowości,
 • podstawowa znajomość przepisów o podatku VAT,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera
APLIKUJ TERAZ

Programista Oracle

Zakres obowiązków: Projektowanie, ulepszanie i testowanie systemów. Utrzymywanie operacyjności istniejących rozwiązań. Współtworzenie oprogramowania z doświadczonym zespołem. Wnoszenie...

Młodszy Analityk HR

Zakres obowiązków: Regularne tworzenie raportów i podsumowań dotyczących działu HR. Prowadzenie analiz według aktualnych potrzeb firmy. Współpracowanie z firmami oferującymi dodatkowe...

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizacja celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Inżynier Budowy (wszystkie branże)

Nadzór nad podwykonawcami, Nadzór nad powierzonym odcinkiem prac, Przygotowywanie przedmiarów, obmiarów robót, Uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień projektowych, Przekazywanie uzgodnień...