Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy specjalista do spraw: planowania i przygotowywania pod względem merytorycznym zadań remontowo-inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego w wydziale inwestycji i remontów kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Starszy specjalista do spraw: planowania i przygotowywania pod względem merytorycznym zadań remontowo-inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego w wydziale inwestycji i remontów kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/1334
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- Wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) w ramach prowadzonych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. nadzór nad wykonawcami robót w zakresie prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w tym warunkami udzielonych pozwoleń na budowę i warunków zawartych umów oraz odbioru tych robót w tym sporządzanie protokołów odbioru.- Dokonuje rozliczeń finansowych realizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych w zakresie nadzorowanych zadań, tj. zgodności poniesionych kosztów w stosunku do założeń planu finansowego, programu funkcjonalno-użytkowego i zawartej umowy, w tym sporządza stosowne sprawozdania wraz z wyjaśnieniami i przekazuje go zgodnie z obowiązującymi zasadami do Komendy Głównej Policji.- Dokonuje ocen stanów technicznych (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) oraz typuje roboty do wykonania celem doprowadzenia obiektów do odpowiedniej sprawności technicznej.- Opracowuje dokumentację przetargową wynikającą z Ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.- Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wykonanej przez projektantów (na podstawie zawartej umowy), w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i wiedzy technicznej pod kątem zgodności jej wykonania z protokołami typowania robót i założeniami zamawiającego (warunkami zawartej umowy) i przepisami prawa budowlanego.- Opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie typowania robót budowlanych do wykonania, wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień budowlanych, przy wykorzystaniu programu do kosztorysowania.- Opracowuje dokumenty formalno-prawne na wykonanie robót dla zadań remontowych i awarii budowlanych z wyłączenia stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, w zakresie wniosków z wyłączenia, zbierania ofert i rozeznania rynku, wyboru wykonawcy, opracowania i podpisania umowy na realizację zadania.- Współuczestniczy w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów remontów i inwestycji celem utrzymania budynków w odpowiedniej sprawności technicznej.Co oferujemy:Dofinansowanie do wypoczynku pracownikówDofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownikówDostępnośćJako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%Warunki pracypraca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca w terenie, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze.Dodatkowe informacje- wynagrodzenie: 2,2132 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 4 497,13 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna -ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji wpolskiej placówce pocztowej operatora publicznego.Link do oferty: https://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzba-cywilna/ogloszenia-w-sluzbie-cy/57890,starszy-specjalista-do-spraw-planowania-i-przygotowywania-pod-wzgledem-merytoryc.html
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędneWykształcenie: wyższe techniczneDoświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiegoumiejętność obsługiwania programów komputerowych do kosztorysowania,uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nadzory, oceny stanów technicznych),biegła znajomość ustawy prawo budowlane oraz wszelkich z nią związanych rozporządzeń i przepisów szczegółowych,znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,umiejętność podejmowania decyzji zgodnych z prawem budowlanym przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie,umiejętność dokonywania ocen technicznych obiektów,biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office,komunikatywność,umiejętność pracy samodzielnej i w zespole oraz odporność na stres.Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 497,13 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziManager Operacyjny

Rozwój w organizacji, której kultura oparta jest na pasji w obsłudze klienta i pasji do zdrowego i dobrego jedzenia. Udział w tworzeniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie...

Kontroler zakładu produkcyjnego

monitorowanie i analiza procesów produkcyjnych tworzenie analiz i raportów w obszarze produkcji monitoring zdolności kredytowej klientów, należności i rozliczeń płatności z klientami...

Pielęgniarka / Pielęgniarz

Centrum Medicover Rydza-Śmigłego ul. Al. E. Rydza-śmigłego 20 Dla nas ważny jest człowiek a nie CV. Dlatego wystarczy, że klikniesz Aplikuj i zaznaczysz odpowiedzi w formularzu. Najlepszy...

Pracownik produkcji (m/k)

realizowanie zadań produkcyjnych, kontrola jakości, ewidencja wykonanych czynności, dostarczanie komponentów do produkcji. wykształcenie minimum zasadnicze, doświadczenie na produkcji,...

Junior Process Officer / Process Officer in KYC

We are looking for a Junior Process Officer / Process Officer to support KYC department in efforts to prevent tax evasion and financial crime. This is an opportunity for you to to gain knowledge in...