Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej – wymogi formalne

dotacje do własnej działalności gospodarczej

Jeśli ktoś od dłuższego czasu nie może znaleźć zatrudnienia, a ma ciekawy pomysł na swój biznes może postarać się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi na kandydatów na przedsiębiorców czekają jednorazowe środki.

Zasady przyznawania dotacji określone są w art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzeniu MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1380).

Aby ubiegać się o dofinansowanie, trzeba spełnić kilka wymogów formalnych, które określone są bezpośrednio przez PUP oraz przepisy. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w formie jednorazowych środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, może otrzymać bezrobotny, który uzyskał II profil pomocy na podstawie IPD, czyli Indywidualnego Planu Działania. W wyjątkowych przypadkach bezrobotny z I profilu pomocy może także uzyskać takową pomoc. Ponadto o dofinansowanie ubiegać mogą się: absolwenci CIS, tj. Centrum integracji Społecznej także na podstawie II profilu pomocy, w wyjątkowych przypadkach I. Programem objęci są także absolwenci KIS, tj. Klubu Integracji Społecznej także według zasad jak wyżej. W tej grupie znajdują się także poszukujący pracy, którzy nie są zatrudnieni ani nie wykonują żadnej innej pracy zarobkowej, opiekuni osoby niepełnosprawnej (chyba że pobierają świadczenia).

Bezrobotni, absolwenci CIS i KIS oraz opiekunowie, którzy planują podjąć działalność gospodarczą, która może być także oparta na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi, lub polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych mogą starać się o dofinansowanie z zaznaczeniem, że miejscem prowadzenia działalności ma być Łódź.

Tego typu dofinansowanie stanowi pomoc de minimis i jest określone w przepisach Komisji Europejskiej i według tych przepisów udzielana jest pomoc (nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1).

Wniosek o dofinansowanie jest jednym z dokumentów wymaganych przy staraniu się o pomoc. Oprócz tego należy dołączyć oświadczenie o nieotrzymywaniu bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy bądź także innych bezzwrotnych środków publicznych, które służyć mają podjęciu działalności gospodarczej lub innej formy działania; oświadczenie o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada wpis, należy przedstawić zaświadczenie o zakończeniu prowadzenia działalności przed upływem co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku), oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie minimum 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej; oświadczenie o niekaralności w okresie co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku (chodzi głównie o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; oświadczenie o zobowiązaniu do prowadzenia działalności przez najbliższe 12 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia, a także zobowiązanie, że w tym czasie nie zostanie ona zawieszona; oświadczenie o niezłożeniu wniosku o ubieganie się dofinansowanie u innego starosty jednocześnie; oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań finansowych; oświadczenie o nieposiadaniu obciążeń wynikających z egzekucji komorniczych; oświadczenie o nieubieganiu się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w celu podjęcia działalności gospodarczej; oświadczenie o niekaralności w ujęciu kary zakazu dostępu do środków w myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.); oświadczenie o niekorzystaniu w tym samym czasie z innych środków publicznych, a najbardziej ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; oświadczenie o nieubieganiu się o jakiekolwiek inne środki publiczne w celu pokrycia tych samych wydatków dotyczących podjęcia działalności gospodarczej. Dodatkowo bezrobotny, absolwent CIS i KIS oraz opiekun dołączają zaświadczenie bądź oświadczenie o pomocy de minimis. W każdej chwili Powiatowy Urząd Pracy może wprowadzić dodatkowe wymogi względem osoby ubiegającej się o dotację.

    Napisz komentarz