Młodzi aktywni

młodzi do pracy w Łodzi

Jedną z form aktywizacyjny atrakcyjną zwłaszcza dla młodych ludzi jest staż. Jednak niekiedy znalezienie stażu na własną rękę może być kłopotliwe. Dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wychodzi z inicjatywą stażową dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie.

Jeszcze do końca sierpnia 2018 realizowany jest projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi”. Inicjatywa jest częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach aktywizacji zawodowej osób młodych na lokalnym rynku pracy.

Głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia w Łodzi, które pozostają bez pracy pomimo poszukiwań. Szczególnej uwadze poświęca się osoby niepełnosprawne, które także zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi i mają status osoby bezrobotnej.

Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku 18-29 lat z ustalonym profilem pomocy stopnia I lub II. Warunkiem jest, aby te osoby w okresie poprzedzającym 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu, nie korzystały ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Chodzi głównie o tzw. młodzież NEET (not in employment, education or training). Każdy uczestnik projektu musi także spełnić ważne kryteria ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Pomocą w pierwszej kolejności objęte są osoby o najniższych kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowany jest szereg zadań, mających na celu aktywizację zawodową. Mowa o pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, szkoleniach, stażach, dofinansowaniach w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcia działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Całkowity koszt projektu wynosi 23 629 339, 00 zł, z czego 21 713 000,97 zł to wkład pochodzący ze środków Unii Europejskiej na rzecz zatrudniania ludzi młodych, pozostała kwota tj. 1 916 338,03 zł pochodzi z krajowego wkładu publicznego. Projekt realizowany jest w określonych ramach czasowych styczeń 2017 – sierpień 2018.

W wyniku prowadzonych działań przewiduje się, że 965 osób bezrobotnych podejmie pracę po zakończeniu programu, wliczając w to osoby podejmujące własną działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę wskaźniki efektywności prognozowane w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, wynoszą one wśród osób niepełnosprawnych 17%, długotrwale bezrobotnych 35%, o niskich kwalifikacjach 48% i dla pozostałych uczestników projektu 43%.

    2 komentarze
    Napisz komentarz