Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Funkcjonariusz służby celno-skarbowej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Funkcjonariusz służby celno-skarbowej
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/23/0220
OBOWIĄZKI:
- zadania Krajowej Administracji Skarbowej określone są w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej.- Poszukujemy kandydatów do Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzina stanowisko specjalisty Służby Celno-SkarbowejWydział Dochodzeniowo-Śledczy - 6 etatów (miejsce pełnienia służby Łódź) Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.Funkcjonariuszem może zostać osoba, któraWymagania niezbędne:- jest obywatelem polskim,- korzysta z pełni praw publicznych,- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,- posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,- cieszy się nieposzlakowaną opinią,- której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,- nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.Co oferujemy- służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,- ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,- uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 3972,50 zł brutto, - dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% uposażenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,- inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za służbę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,- nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",- nagrody jubileuszowe,- możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,- dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,- możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,- świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.Ważne informacje etapy postępowania- złożenie niezbędnych dokumentów,- test wiedzy,- test psychologiczny,- test sprawności fizycznej,- test kompetencyjny,- rozmowa kwalifikacyjna,- ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,- sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym, Warunki pracy- funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,- po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor izby określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,- realizacja zadań służbowych związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.pozostałe informacje- istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji o postępowaniu do dnia zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych do służby w Służbie Celno-Skarbowej,- oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,- nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. - nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy, - jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w § 17 ust. 6 rozporządzenia i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego,- dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel. 042 25 47 262.Podstawa prawna:- Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1943); w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: prawo, administracja


Wymagania inne:

wymagania niezbędne:- jest obywatelem polskim,- korzysta z pełni praw publicznych,- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,- posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,- cieszy się nieposzlakowaną opinią,- której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,- nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.wymagania dodatkowe:- wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja lub inne kierunki z pogranicza prawa karnego, prawa podatkowego, finansów i rachunkowości, - ukończone kursy i szkolenia związane ze zwalczaniem przestępczości, prawem podatkowym i celnym,- prawo jazdy kat. B.pożądane cechy i umiejętności:- dyspozycyjność,- odporność na stres,- komunikatywność,- umiejętność pracy pod presją czasu,- umiejętność pracy w zespole.

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 972,5 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Kierownik budowy

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze...

Inżynier - Elektryk

obowiązki związane z ww. stanowiskiem. absolwent studiów na kierunku Elektrotechnika, prawo jazdy kategorii B, umiejętność pracy w zespole i chęć rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność...

Agent Nieruchomości

Co otrzymasz jako agent nieruchomości RE/MAX? wiedzę, która da Ci możliwość pracowania TYLKO na umowach ekskluzywnych, tzw. na wyłączność europejskie certyfikowane szkolenia podstawowe ,...