Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Główny księgowy

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 121155

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, stres wynikający z odpowiedzialności za prawidłową realizację budżetu, stres związany z odpowiedzialnością za środki finansowe,  stres wynikający z konieczności dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa.


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu kontakty telefoniczne z kontrahentami w celu wyjaśnienia dokonywanych operacji gospodarczych, kontakty telefoniczne z bankami.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, przeprowadza wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu wyeliminowania nieprawidłowości
 • prowadzi rachunkowość ŁUW - dysponenta III stopnia w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji wydatków i dochodów budżetowych określonych w planach finansowych, zadań pozabudżetowych oraz realizacji wydatków ze środków unijnych
 • nadzoruje opracowywanie materiałów planistycznych w układzie tradycyjnym (w perspektywie 1 roku) i zadaniowym (w perspektywie 3 lat budżetowych)
 • współpracuje i prowadzi korespondencję z wydziałami merytorycznymi w celu zapewnienia rytmicznego wykonania planu wydatków oraz udziela niezbędnych wyjaśnień podmiotom przeprowadzającym kontrolę w ramach wydatkowanych środków oraz gromadzonych dochodów budżetowych
 • przekazuje i podpisuje w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu TREZOR sprawozdania, roczny harmonogram realizacji wydatków budżetowych, miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe w podziale na kolejne dni robocze oraz zmiany limitu dziennego środków na wydatki budżetowe, informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowane do uruchomienia w danym miesiącu w podziale na kolejne dni robocze i rodzaje wydatków oraz plany finansowe
 • sprawuje nadzór nad przyjmowaniem, analizą i kontrolą formalno-rachunkową zobowiązań Skarbu Państwa - Wojewody Łódzkiego dotyczących wyroków sądowych, postanowień i ugód w celu zapewnienia terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji w/w zobowiązań
 • współpracuje przy opracowywaniu projektów uregulowań wewnętrznych, procedur i wytycznych oraz dokonuje ich aktualizacji. Prowadzi doradztwo w zakresie spraw finansowo-księgowych oraz zagadnień realizowanych przez dysponenta III stopnia, celem podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz zwiększenia jakości wykonywanej przez nich pracy
 • nadzoruje i weryfikuje sporządzane sprawozdanie w ramach dysponenta III stopnia w celu kontroli ich rzetelności, kompletności i wyeliminowania ewentualnych pomyłek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbach finansowo-księgowych

 • przeszkolenia: kurs księgowości budżetowej
 • aktualne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,, poufne’’ lub wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, systemu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, prawa budowlanego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie, postępowania egzekucyjnego w administracji, w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej, kpc, kodeksu wykroczeń, ordynacji podatkowej, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kk, kpa.
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, kierowania pracą zespołu i współpracy w pracownikami z innych komórek organizacyjnych, asertywność oraz zdolność argumentowania i przekonywania do swojego zdania, odporność na stres, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania, umiejętność motywowania pracowników do efektywnego wykonywania zadań oraz zdolność przekazywania wiedzy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy księgowości
 • umiejętność korzystania z Internetu, obsługa systemu informacji prawnej ..LEX’’ lub innego elektronicznego publikatora aktów prawych, posługiwanie się pocztą elektroniczną
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...