Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129976

Warunki pracy

* budynek dziesięciokondygnacyjny z windą


* brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych


* praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Kieruje i nadzoruje realizację zadań Wydziału Finansowo- Księgowego, dokonuje podziału pracy, wyznacza pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań oraz określa cele i terminy ich wykonywania w celu zapewnienia ciągłości działania podległego Wydziału oraz Inspektoratu.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe w celu zapewnienia realizacji obowiązków sprawozdawczych Inspektoratu.
 • Nadzoruje gospodarowanie środkami finansowymi z uwzględnieniem terminowej egzekucji należności, dochodzenie roszczeń i ich egzekwowanie w celu utrzymania zapewnienia sprawnego przepływu dochodów do budżetu państwa.
 • Sporządza listy plac na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, oblicza i odprowadza składki ZUS oraz należności podatków w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji zobowiązań.
 • Dokonuje okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania budżetu Inspektoratu, kontroluje terminowość rozliczania wydatków i regulowania zobowiązań, dokonuje terminowych płatności, obsługuje system Videotel w celu zapewnienia sprawnego i terminowego przepływu dochodów i wydatków.
 • Opracowuje projekty planów finansowych Inspektoratu, sporządza układ wykonawczy budżetu Inspektoratu i opracowuje projekty wniosków w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Inspektoratu, obsługuje system Trezor w celu zapewnienia ciągłości działania Inspektoratu
 • sporządza zapotrzebowania finansowe na środki budżetowe w ramach wydatków budżetowych w celu rzetelnego i celowego regulowania zobowiązań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków: a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości; b) mieć ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości; c) być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów; d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie: służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości.
 • znajomość ustaw: ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o transporcie drogowym, •
 • posiadanie nienagannej opinii;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Doradczyni / Doradca Klienta

Twój zakres obowiązków profesjonalne, zindywidualizowane doradztwo oraz sprzedaż produktów bankowości, detalicznej przy jednoczesnej obsłudze operacyjnej Klientów, pozyskiwanie i budowanie...

Doradczyni / Doradca Klienta

Twój zakres obowiązków profesjonalne, zindywidualizowane doradztwo oraz sprzedaż produktów bankowości, detalicznej przy jednoczesnej obsłudze operacyjnej Klientów, pozyskiwanie i budowanie...

Doradca techniczny

Opis stanowiska aktywna sprzedaż, rzetelna obsługa klientów w oddziale i w terenie, obsługa bieżących zamówień, przygotowywanie ofert i finalizowanie sprzedaży, pozyskiwanie nowych...

Field Service Engineer

Major Duties and Responsibilities: Troubleshoot, save, and report failures in the field. Troubleshoot waterjet machines and components on the telephone and on site. Give maximum technical support to...

Regional Sales Manager

Main tasks: Responsible for the achievement of Sales Targets, revenue and gross margin in the region. Actively win, retain and grow the business in Poland and other European countries. Manage and...