Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114225

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca w terenie, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze.

Zakres zadań

 • Wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) w ramach prowadzonych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. nadzoruje wykonawców robót w zakresie prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, opracowaną dokumentacją projektową i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, warunkami zawartych umów.
 • Przygotowuje dokumentację wstępną inwestycji i remontów (programy funkcjonalno-użytkowe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje i inne niezbędne do zaplanowania i wdrożenia inwestycji i remontów) oraz odbiera, ocenia i opiniuje dokumentację techniczną w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji zadania.
 • Dokonuje ocen stanów technicznych obiektów (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) oraz typuje roboty do wykonania celem doprowadzenia obiektów do odpowiedniej sprawności technicznej.
 • Opracowuje (sporządza) dokumentację do przetargu w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie przetargowe (z ustawy Prawo zamówień publicznych), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wykonanej przez projektantów (na podstawie zawartej umowy) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i wiedzy technicznej pod kątem zgodności jej wykonania z protokołami typowania robót i założeniami zamawiającego (warunkami zawartej umowy) i przepisami prawa budowlanego.
 • Opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie typowania robót budowlanych do wykonania, wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień budowlanych przy wykorzystaniu programu do kosztorysowania.
 • Współdziała w dokonywaniu rozliczeń finansowych realizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. zgodności poniesionych kosztów w stosunku do założeń planu finansowego, programu użytkowego i zawartej umowy.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów inwestycyjno-remontowych celem utrzymania obiektów w odpowiedniej sprawności technicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nadzory, oceny stanów technicznych instalacji),
 • umiejętność podejmowania decyzji zgodnych z prawem budowlanym przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie,
 • umiejętność dokonywania ocen stanów technicznych obiektów,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych, w tym do kosztorysowania,
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...