Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113217

Warunki pracy

zagrożenie korupcją, stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne i podlegających dyscyplinie finansowej - praca w stresie pod presją czasu


 


Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: klienci zewnętrzni celem uzyskania informacji


Kilka razy w tygodniu: inwestorzy, strony postępowania, wnioskodawcy


kilka razy w miesiącu: przedstawiciele ministerstw, RDOŚ, WUOZ i innych instytucji celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości, co do praktycznego stosowania przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego


 Czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w  godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym rozpatrywanie odwołań i zażaleń
 • opracowywanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie rejestrów
 • prowadzenie archiwizacji spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
 • prowadzenie spraw kancelaryjnych Oddziału, w tym wysyłanie korespondencji
 • planowanie środków budżetowych na wykonywanie zadań Oddziału w Rozdziale 71095, sporządzanie projektu planu zamówień publicznych, projektu oraz planu finansowego na dany rok, przygotowywanie materiałów do projektu Budżetu Państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w danym roku oraz materiałów w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne, wniosków o przeniesienie środków, wniosków o zmiany w planie zamówień publicznych, opisywanie faktur
 • udzielanie informacji i wyjaśnień inwestorom i stronom postępowań administracyjnych
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w sprawach z zakresu działalności Oddziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność czytania projektów budowlanych, umiejętność czytania aktów prawa miejscowego lub decyzji z zakresu planowania przestrzennego zdolność podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na sytuacje stresowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Kierownik budowy

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze...

Inżynier - Elektryk

obowiązki związane z ww. stanowiskiem. absolwent studiów na kierunku Elektrotechnika, prawo jazdy kategorii B, umiejętność pracy w zespole i chęć rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność...

Agent Nieruchomości

Co otrzymasz jako agent nieruchomości RE/MAX? wiedzę, która da Ci możliwość pracowania TYLKO na umowach ekskluzywnych, tzw. na wyłączność europejskie certyfikowane szkolenia podstawowe ,...