Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Kierownik kancelarii tajnej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132931

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,       
- codzienne zabezpieczanie pomieszczeń plombowanie i szyfrowanie szaf
z dokumentacją oraz załączenie sygnalizacji alarmowej zainstalowanej
w Oddziale,
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności ( tym całodobowe dyżury) oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na  terenie kraju.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, rejestruje, wysyła, przechowuje i udostępnia materiały niejawne osobom do tego uprawnionym oraz prowadzi właściwe środki ewidencyjne; egzekwuje zwrot materiałów niejawnych do kancelarii, także zakłada i prowadzi teczki tematyczne akt dla dokumentów niejawnych i jawnych
 • Koordynuje proces przeglądu materiałów niejawnych w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony, jak również proces brakowania materiałów niejawnych,
 • Egzekwuje składanie ankiet bezpieczeństwa przez pracowników, którzy według obowiązujących przepisów powinni posiadać właściwe poświadczenia bezpieczeństwa przesyła je do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz przygotowuje wnioski o wydanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach „zastrzeżone”, „NATO restricted” lub „ restreint UE/EU” restricted. Prowadzi aktualny wykaz osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto. Szkoli właściwych pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych na podstawie materiałów opracowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wykonuje czynności określone wewnętrznymi regulacjami związane ze składaniem oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników zatrudnionych na wskazanych stanowiskach,
 • Opracowuje, według wytycznych Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Plan ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą,
 • Współdziała przy opracowaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej oraz z władzami samorządowymi i z Wojskowymi Centrami Rekrutacji w zakresie uzupełnienia istniejących stanów osobowych i zasobów sprzętowych,
 • Współdziała w zapewnieniu spójności między planami i zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, tzw. obszary wspólne, jak np. dokumentacja i zadania stałego dyżuru, planowanie i organizacja szkoleń na szczeblu Oddziału. Uczestniczy w pozyskiwaniu danych z dokumentacji przygotowań obronnych Oddziału na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz w wykonywaniu sprawozdawczości,
 • Wykonuje zalecenia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie bezpiecznego przetwarzania przez pracowników informacji niejawnych. Bierze udział w pracach komisji przeprowadzających kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w GDDKiA oraz uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Wykonuje zadania na rzecz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa określone w Regulaminie Organizacyjnym Oddziału, tj. prowadzi środki ewidencyjne dla materiałów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz jawnych, prowadzi teczki tematyczne akt dla dokumentów zastrzeżonych, wykonuje dokumenty pomocnicze do dokumentacji przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego, wykonuje zgodnie z aktualnymi wytycznymi w tym zakresie dokumenty o klauzuli „poufne”, uczestniczy w opracowywaniu dokumentów planowania obronnego i zarządzania kryzysowego, bierze udział w szkoleniach z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „SECRET UE/ EU, NATO SECRET” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (przeprowadzone na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych),
 • Znajomość aktów prawnych: Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o obronie ojczyzny, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość statutowych zadań GDDKiA, w tym Oddziału,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • Szkolenia z zakresu: Kierowników Kancelarii Tajnej, Ochrony informacji niejawnych, Ochrony danych osobowych, Bezpieczeństwa informacji, Zarządzania kryzysowego, Spraw obronnych.
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Doradca ds. Contact Center

Jakie zadania na Ciebie czekają? kontakt z klientami naszej firmy w celu udzielania im najważniejszych informacji przez telefon, chat, e - mail; pomoc w kwestiach związanych z naszymi produktami,...

Mobilny Ekspert / Koordynator ds. Produktów dla Firm

Na co dzień w pracy: Wspierasz Klientów (mikroprzedsiębiorców, Klientów indywidualnych) w znalezieniu najbardziej korzystnego dla nich finansowania (kredytu, leasingu, faktoringu, innych...

Magister Farmacji

Do Twoich zadań należeć będzie: sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept oraz zamawianie towaru monitorowanie stanów w...

Spedytor Drogowy

Poszukujemy osób na stanowisko Spedytora Drogowego, do naszych istniejących już oddziałów we Wrocławiu, Starachowicach, Żorach i Piasecznie, a także jesteśmy otwarci na osoby z innych...

Brygadzista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego oraz zarządzanie zespołem. Brygadzista wraz z załogą dokonuje bieżących...