Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 87333

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (przedstawiciele gmin, projektanci),  stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne i podlegających dyscyplinie finansowej


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele gmin oraz projektanci w celu złożenia wyjaśnień na etapie opiniowania ii uzgadniania opracowań planistycznych oraz Przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Okręgowego Urzędu Górniczego, starostw woj. łódzkiego, celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości, co do praktycznego stosowania, przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem projektów dokumentów planistycznych, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji i innych w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi oraz badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej i przygotowywanie uwag merytorycznych do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli do przedstawionych aktów prawa miejscowego, studiów i innych uchwał związanych z planowaniem przestrzennym, w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie wprowadzania obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w celu ochrony złóż kopalin oraz prowadzenie monitoringu informacji geologicznej z terenu woj. łódzkiego i monitoringu stanu ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studiach przez organy gmin
 • planowanie środków finansowych nadzorowanych przez Wydział w Rozdziale 710 04, sporządzanie projektu planu zamówień publicznych, projektu oraz planu finansowego na dany rok, przygotowywanie materiałów do projektu Budżetu Państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w danym roku oraz materiałów w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne, wniosków o przeniesienie środków, wniosków o zmiany w planie zamówień publicznych, opisywanie faktur, stała współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych w rozdziale 710 04
 • analizowanie i ocenianie nadesłanych przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast informacji o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu naliczenia kary za przekroczenie terminu 65-dni na wydanie ww. decyzji
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej (samorządy gminne) materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego
 • prowadzenie procedury zastępczego sporządzenia audytu krajobrazowego oraz wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w programach zawierających zadania rządowe, które nie zostały rozmieszczone w studium gminy
 • współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzenie kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi
 • udzielanie informacji przedstawicielom gmin oraz projektantom w zakresie planowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe gospodarka przestrzenna lub architektura lub budownictwo lub administracja lub pokrewne


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • skrupulatność, dokładność i samodzielność, inicjatywa, umiejętność współpracy, wiedza z zakresu planowania przestrzennego oraz finansów publicznych, obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: zamówienia publiczne
 • umiejętność obsługi EW-Mapy lub innych programów gis
APLIKUJ TERAZ

Finance Officer in Management Reporting Department

Would you like to join to dynamic team of specilaists to play an important role in creating an efficient reporting process with high quality? We are now looking for a Finance Officer in Management...

Junior Process Officer in Finance Department

We are looking for a Junior Process Officer to join rapidly growing Nordea Finance Department. This is great opportunity to become a member of highly skilled team, collaborate with our stakeholders...

Młodszy Analityk ds. Rozwoju Technicznego [rekrutacja online]

Rozwój oraz walidacja metod analitycznych (API, wyrób gotowy - HPLC, UHPLC), Przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych produktów farmaceutycznych zgodnie z zasadami GMP, Interpretację...

Analityk ds. Rozwoju Technicznego [rekrutacja online]

Rozwój oraz walidacja metod analitycznych (API, wyrób gotowy - HPLC, UHPLC), Przeprowadzanie analiz ilościowych i jakościowych produktów farmaceutycznych zgodnie z zasadami GMP, Interpretację...

Junior Process Officer / Process Officer with Swedish

Would you like to increase your knowledge within the Banking sector and collaborate with different stakeholders across Nordic countries and Poland in a dynamically changing environment? We are now...