Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113715

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu.


Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku - wyjaśnianie rozbieżności z kontrahentami w zakresie potwierdzenia salda mienia użyczonego


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • księgowanie operacji finansowo – gospodarczych w systemie finansowo – księgowym w zakresie dokumentów dotyczących ewidencji majątku Urzędu
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym i dekretacja dokumentów dotyczących ewidencji majątku Urzędu
 • sporządzanie sprawozdań, rozliczeń i raportów dotyczących ewidencji majątku Urzędu
 • sporządzanie dokumentacji finansowej w zakresie spraw związanych z prowadzonymi ewidencjami oraz współpraca z komórkami merytorycznymi w tym zakresie
 • uzgadnianie zapisów analitycznych i syntetycznych na kontach oraz analiza kartotek wydatków
 • rozliczanie inwestycji realizowanych przez Urząd

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i zasad rachunkowości budżetowej
 • znajomość zasad gospodarowania składnikami mienia
 • obsługa arkuszy kalkulacyjnych na poziomie zaawansowanym, umiejętność pracy na obszernej bazie danych
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenie
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • znajomość programów z zakresu obsługi finansowo – księgowej
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...