Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113842

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu.


Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • księguje operacje w systemie finansowo – księgowym w zakresie dokumentów dotyczących wynagrodzeń
 • sprawdza dokumenty pod względem formalno – rachunkowym i dekretacja dokumentów dotyczących gospodarki magazynowej
 • uzgadnianie z Oddziałem Płac danych z zakresu zobowiązań z tytułu podatków oraz kosztów wynagrodzeń
 • sporządzanie analizy dotyczącej poziomu wykonania pochodnych od wynagrodzeń według źródeł finansowania
 • uzgadnia zapisy analitycznych i syntetycznych na kontach oraz analiza kartotek wydatków
 • uzgadnia stan należności z tytułu wynagrodzeń, analizę terminowości spłat i dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • biegła znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów z zakresu rachunkowości i zasad rachunkowości budżetowej
 • umiejętność obsługi programów biurowych w tym w szczególności edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • znajomość programów z zakresu obsługi finansowo – księgowej
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...