Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116034

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa poru


czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca z klientem : zmianowa od 7.00 do 19.00 oraz w soboty 


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: kontakt z klientami Urzędu, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, ABW, Urzędu ds. Cudzoziemców, prokuratury, sądów, ZUS, urzędów skarbowych, urzędów wojewódzkich, placówek dyplomatycznych i organów samorządu terytorialnego, PIP


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach 


 

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy, przygotowywanie postanowień i decyzji w powyższych sprawach
 • przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń
 • realizowanie wniosków w sprawach rejestracji pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin w celu zarejestrowania pobytu i wydania dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu lub karty pobytu członkom ich rodzin
 • przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji dotyczących przedłużenia wiz
 • przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji dotyczących przedłużenia wiz

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji

 • znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego lub rosyjskiego – na poziomie komunikatywnym
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • znajomość aktów prawnych w sprawach dotyczących cudzoziemców: ustawy o cudzoziemcach, ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętności: stosowania przepisów w praktyce, praca w zespole, redakcyjne, interpersonalne, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, poruszania się w środowisku informatycznym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa systemów informatycznych związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...