Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116370

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych przedstawiciele gmin, projektanci, inwestorzy, osoby prywatne, stres związany z przygotowaniem decyzji wywołujących skutki materialno-prawne


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w dziennie: właściciele nieruchomości objętych dokumentami planistycznymi w celu uzyskania informacji na temat przeznaczenia i warunków zabudowy tych nieruchomości.


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele gmin i projektanci w celu złożenia wyjaśnień czy uzupełnień wniosków na etapie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych.


Kilka razy w miesiącu: przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, starostw woj. łódzkiego, celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości, co do praktycznego stosowania, przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budy

Zakres zadań

 • przygotowywanie wniosków, opinii i uzgodnień do projektów dokumentów planistycznych, w zakresie ich zgodności z przepisami prawa oraz zadaniami rządowymi, w celu nadzoru nad prowadzeniem polityki przestrzennej w obszarze województwa łódzkiego oraz rejestrowanie ww. dokumentów
 • badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej oraz przygotowywanie uwag merytorycznych, na potrzeby Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, do przedstawionych aktów prawa miejscowego i innych uchwał związanych z planowaniem przestrzennym, w celu nadzoru nad przestrzeganiem przez j.s.t. przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie wprowadzania obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w celu ochrony złóż kopalin
 • udzielanie informacji przedstawicielom gmin, projektantom oraz osobom prywatnym, dotyczących dokumentów planistycznych, w tym zasad i trybu ich sporządzania
 • prowadzenie procedury zastępczego sporządzenia audytu krajobrazowego oraz wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, które nie zostały rozmieszczone w studium gminy
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe gospodarka przestrzenna lub architektura lub budownictwo lub administracja lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres
 • wiedza z zakresu planowania przestrzennego
 • obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • znajomość programów z zakresu obsługi finansowo – księgowej
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...