Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116872

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


praca w stresie pod presją czasu, odpowiedzialność związana z prawidłową analizą i przekazywaniem danych finansowych.


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: rozmowy telefoniczne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego   


kilka razy w tygodniu: rozmowy telefoniczne z klientami Urzędu


kilka razy w roku: rozmowy telefoniczne z pracownikami ministerstw


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w ramach nadzorowanych zadań realizowane we współpracy z nadzorowanymi jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza i opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewody oraz rozliczenie wykonania budżetu
 • analizowanie i rozliczanie dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, weryfikacja zgłaszanych zapotrzebowań na środki finansowe, nadzór nad realizacją planów wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania otrzymanych z budżetu państwa środków finansowych
 • opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego o dokonanie zmian w planach, prowadzenie ewidencji planów dotacji i zmian w planach, sporządzanie zapotrzebowań na przekazywanie środków przeznaczonych na realizację zadań dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
 • analiza informacji miesięcznych i kwartalnych składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonania budżetu, wyciąganie wniosków z analiz w celu proponowania ewentualnych zmian w budżecie lub podjęcia innych działań w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego
 • opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w zakresie nadzorowanych
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do ministerstwa właściwego ds. rodziny i polityki społecznej oraz ministerstwa właściwego ds. finansów w sprawach dot. między innymi przydzielenia dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych w zakresie nadzorowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocy społecznej, najczęściej dotyczące możliwości pozyskania dodatkowych środków budżetowych.
 • opracowywanie rocznych informacji z wykonania planów finansowych za dany rok budżetowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pomocy społecznej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o dochodach j.s.t., ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kpa
 • umiejętności analityczne, umiejętność dobrej organizacji pracy, dokładność, rzetelność; komunikatywność; odpowiedzialność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość obsługi Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i tworzenia sprawozdań jednorazowych w tej aplikacji –do wypełnienia danych przez j.s.t.
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...