Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117435

Warunki pracy

Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Inne: zagrożenie korupcją, długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez Wojewodę lub Urząd oraz dbałość o właściwe i zgodne z prawem przeprowadzanie przetargów w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu
 • sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów planów zgłaszanych przez wydziały
 • prowadzenie rejestru umów, których płatnikiem jest Wojewoda, Urząd lub innych zleconych umów
 • prowadzenie rejestrów wniosków o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w celu realizacji zadań ustawowych
 • udzielanie informacji publicznej związanej z prowadzonymi postępowaniami przetargowym w celu realizacji złożonych wniosków
 • współpraca z Centrum Obsługi Administracji Rządowej w celu realizowania zamówień centralnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych, umiejętność pracy w zespole, działania pod presją czasu, rozwiązywania konfliktów, analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, samodzielnego podejmowania decyzji, prawidłowego formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, obsługi komputera, umiejętność działania w sytuacjach stresogennych, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: szkolenia bądź kursy z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, kc, kpa
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...