Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126037

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub prowadzenie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: podmioty lecznicze, dysponenci ZRM i SOR


kilka razy w miesiącu: klienci zewnętrzni z urzędu.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • nadzór nad sprzętem użyczonym dysponentom zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnym oddziałom ratunkowym
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji wyposażenia w Wydziale Zdrowia
 • współudział w realizacji zadań dotyczących właściwego gospodarowania środkami finansowymi, w tym działania rozliczeniowe, planistyczne i weryfikacyjne dla Oddziału Ratownictwa Medycznego
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w następstwie udzielania pierwszej pomocy
 • opracowywanie danych i współudział w sporządzaniu projektu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jego aktualizacji, w tym współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie zbierania niezbędnych informacji
 • przeprowadzanie kontroli dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek współpracujących z systemem oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podejmowanie działań i prowadzenie korespondencji w zakresie objętym kontrolą
 • współudział w realizacji zadań związanych z przyznawaniem dotacji celowych na inwestycje w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • przygotowywanie wystąpień do ministrów, ministerstw i sprawozdań do ww. jednostek oraz wystąpień do jednostek systemu, jednostek współpracujących z systemem, jednostek samorządu terytorialnego, NFZ, itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji

 • znajomość przepisów ustaw o: wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, kodeks postępowania administracyjnego, przepisów dotyczących gospodarowania mieniem
 • dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność analizowania i wnioskowania, umiejętność interpretacji i trafnej oceny sytuacji, sprawowanie stanowczej kontroli, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność działania w sytuacjach trudnych. Znajomość obsługi programów biurowych - arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ratownictwa medycznego
 • praca/staż w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

Robotnik magazynowy

w/g programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne:

Fryzjer/barber

usługi fryzjerskie dla mężczyzn Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: odbyty staż lub doświadczenie zawodowe, umiejętność wykonywania usług fryzjerskich

Kierowca samochodu dostawczego

- wyjazdy w celu załadunku oraz rozładunku między innymi do Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii- praca w delegacjach- system czasu pracy: ruch ciągły, praca w nienormowanych godzinach-...

Pomocnik drukarza offsetowego

- obsługa maszyny składająca-klejącej- wsparcie operatora w ustawieniu maszyny- przygotowanie zlecenia zgodnie z procedurami- pakowanie produktu zgodnie z procedurami- obsługa maszyny...

Kucharz

- przygotowywanie posiłków wg zamówień klientów- samodzielne tworzenie menu wg zapotrzebowania kalorycznego- dbanie o czystość i higienę na stanowisku pracy- dbałość o najwyższą jakość...