Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126983

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych)


Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: telefoniczne kontakty ze skarbnikami gmin województwa łódzkiego oraz głównymi księgowymi jednostek budżetowych, w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedłożonych sprawozdań i informacji oraz wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości i problemów


kilka razy w miesiącu: telefoniczne kontakty z pracownikami i kierownikami Oddziałów Urzędów Wojewódzkich polegające na współpracy i wymianie doświadczeń


kilka razy w roku: telefoniczne kontakty z pracownikami ministerstwa właściwego ds. finansów, KPRM w zakresie zadań realizowanych. Wymagana jest umiejętność argumentowania oraz przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • weryfikuje i przeprowadza szczegółową analizę merytoryczną oraz formalno-rachunkową sprawozdań: Rb28NW, Rb-28NW Programy, przekazywanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie (sprawozdania własne) w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, na podstawie, których sporządza łączne sprawozdania budżetowe dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie, celem prawidłowego i terminowego przekazania do ministerstwa właściwego ds. finansów
 • weryfikuje i przeprowadza szczegółową analizę merytoryczną oraz formalno-rachunkową sprawozdań RbZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych, przekazywanych przez gminy województwa łódzkiego, na podstawie których sporządza zbiorcze kwartalne zestawienia, celem włączenia do łącznego sprawozdania Rb-N dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie
 • weryfikuje i przeprowadza szczegółową analizę formalno-rachunkową wniosków o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dokonuje kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej rocznych informacji o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, według stanu na koniec roku oraz informacji o wykorzystaniu po zakończeniu wydatkowania przekazanych środków z RFIL, przesyłanych przez gminy, celem prawidłowego i terminowego przekazania właściwym adresatom
 • weryfikuje i przeprowadza szczegółową analizę formalno-rachunkową informacji z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji budżetowej przekazywanych przez Wydziały ŁUW oraz dysponenta części (OWDiRF, OKF w WFiB), w celu sprawowania nadzoru i kontroli przez dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie
 • dokonuje analizy pod względem terminowości przekazanych składek ZUS oraz sporządza zbiorcze informacje dotyczące wpłacania należności z tytułu składek ZUS przez państwowe jednostki budżetowe
 • przygotowuje wystąpienia do ministra właściwego ds. finansów dotyczące realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz dokonuje operacji finansowych w tym zakresie
 • tworzy zbiorcze bazy danych i analizy finansowe, które interpretuje pod względem prawidłowości ujętych danych w informacjach i sprawozdaniach sporządzanych przez państwowe jednostki budżetowe, dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie, Wydziały ŁUW oraz gminy województwa łódzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz inne analizy i zestawienia niezbędne do prowadzenia przez Kierownika Oddziału bieżącego monitoringu prawidłowości realizacji budżetu dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie
 • przygotowywanie projektów korespondencji w zakresie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej oraz realizacji budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego reagowania na czynnik ryzyka, korzystania z przepisów prawnych, formułowania wniosków, biegła znajomość obsługi komputera (Internet, pakiet biurowy), znajomość ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych oraz znajomość ustawy o rachunkowości i o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych znajomość elektronicznego publikatora aktów prawnych
 • praca/staż w administracji
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Jakie zadania na Ciebie czekają? sprzedaż produktów i usług w swoim sektorze, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby klientów; realizacja i monitorowanie procesów zamówień klientów; dbanie...

Twórca artykułów z zakresu marketingu

- utworzenie artykułów z zakresu marketingu do rosyjskojęzycznej strony internetowej- utworzenie krótkich postów na bloga w języku rosyjskim z zakresu marketingu- przewidywany okres...

Sprzedawca - handlowiec

- sprzedaż towarów tureckich - kontakt z kontrahentami w Turcji Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: turecki, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie -...

Sekretarka

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, skaner, fax,- przyjmowanie i wysyłanie...

Pracownik socjalny

obsługa interesantów, praca w terenie, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca socjalna Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna...