Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132687

Warunki pracy

zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: rozmowy telefoniczne z przedstawicielami jst


kilka razy w tygodniu: rozmowy telefoniczne z klientami Urzędu


kilka razy w roku: rozmowy telefoniczne z pracownikami ministerstw


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach

Zakres zadań

 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w ramach nadzorowanych zadań - realizowane we współpracy z nadzorowanymi jednostkami samorządu terytorialnego – powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności. Opracowywanie planów finansowych budżetu Wojewody Łódzkiego. Analiza i weryfikacja potrzeb zgłaszanych przez jednostki oraz opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewody oraz rozliczenie wykonania budżetu. opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym, w ramach zadań Wojewódzkiego Zespołu. Opracowywanie planów finansowych budżetu Wojewody Łódzkiego – Wojewódzkiego Zespołu. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu Wojewody oraz rozliczenie wykonania budzetu
 • analizowanie i rozliczanie dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego – powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, nadzór nad realizacją planów wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania otrzymanych z budżetu państwa środków finansowych oraz przygotowywanie decyzji Wojewody Łódzkiego w sprawie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Analizowanie i rozliczanie dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań wykonywanych przez Wojewódzki Zespół. Nadzór nad realizacją planów wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania otrzymanych z budżetu państwa środków finansowych
 • opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego o dokonanie zmian w planach budżetu, prowadzenie ewidencji planów dotacji i zmian w planach, sporządzanie zapotrzebowań na przekazywanie środków przeznaczonych na realizację zadań dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego – powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Opracowywanie wniosków do Wojewody Łódzkiego o dokonanie zmian w planie budżetu, prowadzenie ewidencji planów dotacji i zmian w planie
 • analiza informacji kwartalnych składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonania budżetu, wyciąganie wniosków z analiz w celu proponowania ewentualnych zmian w budżecie lub podjęcia innych działań w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego
 • opracowywanie rocznych informacji dotyczących wykonania budżetu Wojewody w zakresie nadzorowanych zadań
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocy społecznej, dotyczące najczęściej możliwości pozyskania dodatkowych środków budżetowych
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do ministerstwa właściwego ds. rodziny, pracy i polityki społecznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansów
 • znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pomocy społecznej, kpa
 • znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, dokładność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach trudnych, umiejętność analizowania, oceniania i wnioskowania , odpowiedzialność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ

Pracownik zaplecza sportowego

- sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów w tym terenów zielonych- przygotowywanie obiektów do sezonu- wydawanie sprzętu, obsługa porządkowa obiektu w tym szatni- dbanie o tereny zielone,...

Pracownik fizyczny

- obsługa maszyn produkcyjnych- prace magazynowe związane z kompletowaniem i układaniem towaru- obsługa suwmiarki oraz innego sprzętu do kontroli jakości produktów- sortowanie paczek- praca w...

Pracownik administracyjno-biurowy

- wprowadzanie dokumentacji magazynowej,- wystawianie PZ, RW, WZ, faktur,- wprowadzanie faktur sprzedażowych,- kontakt z klientem. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

Pracownik produkcji

- praca przy obsłudze maszyn drukujących i zgrzewających- konfekcjonowanie wyrobów gotowych- cięcie, składanie materiałów- wysyłanie towaru do klienta na terenie Polski i za granicę między...

Referent

sporządzanie dok. medycznej, archiwizacja dok. medycznej, obsługa systemów sprawozdawczo-rozliczeniowych/NABÓR STAŻ FEŁ/ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...