Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132668

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach), praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo)  


kilka razy w tygodniu: podmioty publiczne


kilka razy w miesiącu: Ministerstwo właściwe ds. rodziny, inne organy administracji rządowej i samorządowej


kilka razy w roku: Sądy, prokuratura, rzecznik dyscypliny finansów publicznych


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • weryfikacja formalno-merytoryczna wniosków o uruchomienie dotacji, przygotowywanie umów/wniosków dyspozycja o uruchomienie wniosków, rozliczanie zadań, nadzór nad wykorzystaniem dotacji udzielonych podmiotom (jst. podmioty niepubliczne) w ramach programów rządowych oraz rozliczanie przyznanych dotacji. Rozliczanie końcowe zadań inwestycyjnych i bieżących z zakresu administracji rządowej
 • przeprowadzanie kontroli zadań bieżących i inwestycji finansowanych z budżetu państwa z zakresu działania oddziału wraz z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu środków
 • przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w celu określenia stopnia wywiązywania się przez wójtów/burmistrzów/prezydentów z wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień pokontrolnych i zaleceń
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji nadzorowanych zadań, przygotowywanie informacji na zlecenie organów centralnych oraz innych podmiotów na podstawie złożonych przez nie wniosków. Gromadzenie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań, przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny
 • monitorowanie realizacji programów rządowych
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: postępowania administracyjnego, świadczeń rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • umiejętności: stosowanie prawa w praktyce analityczne myślenie, pracy w zespole, komunikowania się, bycia odpornym na stres, podejmowania decyzji
 • odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, uczciwość, wysoka kultura osobista. Chęć dalszego doskonalenia się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca/staż w instytucjach administracji publicznej lub/i zajmujących się rozliczeniami finansowymi
APLIKUJ TERAZ

Programista Oracle

Zakres obowiązków: Projektowanie, ulepszanie i testowanie systemów. Utrzymywanie operacyjności istniejących rozwiązań. Współtworzenie oprogramowania z doświadczonym zespołem. Wnoszenie...

Młodszy Analityk HR

Zakres obowiązków: Regularne tworzenie raportów i podsumowań dotyczących działu HR. Prowadzenie analiz według aktualnych potrzeb firmy. Współpracowanie z firmami oferującymi dodatkowe...

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizacja celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Inżynier Budowy (wszystkie branże)

Nadzór nad podwykonawcami, Nadzór nad powierzonym odcinkiem prac, Przygotowywanie przedmiarów, obmiarów robót, Uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień projektowych, Przekazywanie uzgodnień...