Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137537

Warunki pracy

zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych – przedstawiciele gmin, projektanci, inwestorzy, osoby prywatne.


Kontakty zewnętrzne:


Kilka razy dziennie: strony postępowań administracyjnych, w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego i formalnego prowadzonych spraw.


Kilka razy w tygodniu: przedstawiciele gmin, projektanci i inwestorzy w celu złożenia wyjaśnień czy uzupełnień wniosków na etapie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych czy prowadzonych postępowań administracyjnych.


Kilka razy w miesiącu: przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, starostw woj. łódzkiego, celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości, co do praktycznego stosowania, przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem projektów dokumentów planistycznych, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji i innych w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi oraz przepisami prawa, jak również badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej i przygotowywanie uwag merytorycznych, na potrzeby Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, do przedstawionych aktów prawa miejscowego, studiów i innych uchwał związanych z planowaniem przestrzennym, w celu nadzoru nad przestrzeganiem przez j.s.t. przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej
 • rozpatrywanie nadesłanych wniosków, badanie i ocenianie kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych, według etapów i zasad ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, spec-ustaw (np. ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, ustawy o strategicznych inwestycjach w zakresie sieci przesyłowych, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i in.), kodeksu postępowania administracyjnego, w celu przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, w tym często o znaczeniu ponadregionalnym, oraz prowadzenie rejestrów decyzji; określanie warunków wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy lub grunty objęte obszarem kolejowym dla prowadzenia na nich budowy inwestycji, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, na podstawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ustalonego w decyzji lokalizacyjnej wydanej na podstawie spec-ustawy,
 • planowanie środków finansowych nadzorowanych przez Wydział w Rozdziale 71004, sporządzanie projektu planu zamówień publicznych, projektu oraz planu finansowego na dany rok, przygotowywanie materiałów do projektu Budżetu Państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w danym roku oraz materiałów w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne, wniosków o przeniesienie środków, wniosków o zmiany w planie zamówień publicznych, opisywanie faktur, stała współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych w rozdziale 71004
 • tworzenie i weryfikowanie danych przestrzennych do dokumentów planistycznych oraz tworzenie baz danych i rejestrów tych dokumentów
 • prowadzenie postępowań związanych z nadzorem nad terminowością wydawania przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie wprowadzania obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w celu ochrony złóż kopalin
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej (samorządy gminne) materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego
 • współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzenie kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: gospodarka przestrzenna lub architektura lub budownictwo lub geografia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres, znajomość przepisów prawa z zakresu postępowań administracyjnych oraz planowania przestrzennego, obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spełnienie wymagań art. 5, 50 ust. 4 i 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Leasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Magazynier - Mechanik

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie sprzętu ogólnobudowlanego oraz weryfikacja jego stanu Obsługa klienta – doradztwo techniczne dot. wynajmowanego sprzętu Zapewnienie jak najlepszej...