Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139634

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, dyspozycyjność, również w nieprzewidywalnych terminach Praca w stresie, pod presją czasu. Wydanie przez Wojewodę decyzji w sprawie zmian w budżecie bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia, udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: kontakty z pracownikami administracji publicznej, w szczególności z pracownikami MSWiA i COPE, Ministerstwa Finansów, MFiPR


Kilka razy w roku: pracownicy instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Urzędzie


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • opracowywanie materiałów planistycznych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu ŁUW w Łodzi i Wojewody Łódzkiego w zakresie zadań realizowanych przez Oddział Funduszy Europejskich i Desygnacji w układzie tradycyjnym i zadaniowym (w tym również sprawozdań z realizacji celów i mierników), w trybach i terminach wynikających z ustaw
 • weryfikacja finansowa dokumentacji niezbędnej do sporządzania wniosków o płatność, rozliczeń finansowych, sprawozdań związanych z realizacją projektów własnych ŁUW w Łodzi
 • przygotowywanie informacji dot. statusu projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa oraz ze środków z Unii Europejskiej, monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego, identyfikowanie problemów i zagrożeń w realizacji projektów oraz przygotowywanie propozycji rekomendacji działań naprawczych
 • opracowywanie materiałów planistycznych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu projektów własnych realizowanych przez ŁUW w Łodzi w ramach programów z udziałem środków Unii Europejskiej
 • sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa i/lub z budżetu środków europejskich
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie obsługi finansowej projektów własnych realizowanych w ramach programów operacyjnych z udziałem środków UE
 • prowadzenie analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania programów, m.in. analizowanie zgromadzonych danych, przygotowywanie raportów i rekomendacji, przygotowywanie zestawień i wizualizacji danych
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych dla projektów urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/ staż w obszarze finansów publicznych
 • biegła znajomość obsługi komputera (internet, pakiet biurowy, w tym bardzo dobra znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego) znajomość systemu informacji prawnej lub innego elektronicznego publikatora aktów prawnych znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej i finansowej.
 • osoba powinna być: odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, dyspozycyjna. Konieczna jest umiejętność: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne, redagowania pism, znajomość programów wspomagających prace analityczne i raportowanie, wymagana jest wysoka kultura osobista oraz motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych
 • szkolenia z zakresu rachunkowości oraz zasad funkcjonowania funduszy unijnych
 • znajomość języka angielskiego- B1
 • znajomość zasad rozliczania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE i budżetu państwa; umiejętność redagowania pism. Znajomość systemów finansowo - księgowych


Marketing & Brand Manager

OPIS STANOWISKA Opracowanie i wdrażanie kreatywnych, kompleksowych strategii marketingowych, które zwiększą rozpoznawalność marki, wzmocnią jej pozycję na rynku, zbudują relację z klientami...

Kierownik Robót wyburzeniowych i ziemnych

Twój zakres obowiązków Kierowanie i koordynowanie prac na budowie w zakresie robót wyburzeniowych i ziemnych, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności z...

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków Nadzorowanie i koordynacja prac brygad własnych i podwykonawców - roboty wyburzeniowe i ziemne, Kontrola jakości i harmonogramu realizowanych robót pod kątem zgodności...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące...

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące...