Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Naczelnik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120555

Warunki pracy

Budynek dziesięciokondygnacyjny z windą, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Kieruje i koordynuje pracę zespołu osób Wydziału Administracyjno – Technicznego, w tym wchodzącym w jego skład Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi kancelaryjno – biurowej Inspektoratu w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań administracyjno – technicznych oraz prawidłowego obiegu korespondencji.
 • Prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych, realizuje zaopatrzenie Inspektoratu w niezbędny sprzęt oraz sprawuje pieczę nad majątkiem Inspektoratu w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki oraz rzetelnego wydatkowania środków publicznych.
 • Nadzoruje i realizuje sprawy z zakresu gospodarowania środkami transportu w celu właściwego ich wykorzystania.
 • Prowadzi sprawy związane z umundurowaniem inspektorów oraz wyposażeniem inspektorów i pracowników w sprzęt i materiały niezbędne do ich pracy w celu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.
 • Realizuje i koordynuje zadania związane z gospodarką inwentarzową Inspektoratu w tym zadania związane z inwentaryzacją ciągłą środków trwałych i wyposażenia, prowadzi okresowe rozliczenia inwentarza oraz ustala i egzekwuje braki ujawnione w toku prac inwentaryzacyjnych od pracowników materialnie odpowiedzianych wraz z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, realizuje procedury dotyczące majątku zbędnego i zużytego w celu zapewnienia rzetelnej gospodarki majątkiem Inspektoratu.
 • Koordynuje sprawy związane z gromadzeniem, katalogowaniem i brakowaniem dokumentacji wytworzonej w toku działalności Inspektoratu w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania archiwum zakładowego.
 • Planuje i koordynuje przedsięwzięcia informatyczne, administruje bazami danych Inspektoratu, nadzoruje poprawność działania sprzętu komputerowego oraz prowadzi nadzór nad prawidłową eksploatacją i administrowaniem sieci komputerowej, sieci teletransmisyjnej, przygotowuje procedury dotyczące prawidłowego zabezpieczenia sieci komputerowej oraz aktualizuje dane w Biuletynie Informacji Publicznej w celu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.
 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania w celu rzetelnego ich wykorzystania.
 • Prowadzi sprawy związane z gospodarką zasobami lokalowymi Inspektoratu, sprawy inwestycyjne, naprawy i remonty w zajmowanych przez Inspektorat pomieszczeniach oraz sprawy związane z utrzymaniem czystości na terenie Inspektoratu w celu sprawnego funkcjonowania urzędu.
 • Prowadzi zbiór oryginałów umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz nadzoruje prawidłowość ich zawierania i rozliczenia w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - praca w urzędach administracji publicznej w realizacji zadań związanych z ustawą prawo zamówień publicznych,
- praca na stanowisku kierowniczym lub koordynującym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustaw: - ustawy prawo zamówień publicznych, - ustawy o finansach publicznych, - ustawy Kodeks Cywilny
 • posiadanie nienagannej opinii;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne kursy w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych oraz w zakresie finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...