Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Naczelnik wydziału

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137087

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w siedzibie urzędu i w terenie,


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego,


- stres związany częstym z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, presją czasu wykonywanych zadań i obsługą klientów zewnętrznych,


- praca na tym stanowisku wiąże się  z odbywaniem krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych .


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


„Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci”

Zakres zadań

 • Kieruje pracą podległych pracowników poprzez dokonywanie podziału zadań, ustalenie planów pracy,
 • Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, koncepcji programowych, projektów budowlanych i wykonawczych oraz studiów wykonalności, w tym dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych,
 • Nadzoruje planowanie potrzeb finansowych w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Dokumentacji zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe, w tym dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych,
 • Nadzoruje sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • Kieruje współpracą z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych,
 • Nadzoruje prowadzenie prac dotyczących przygotowania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia robót, projektów budowlanych, projektów wykonawczych materiałów przetargowych dla planowanych zadań drogowych, mostowych i drogowo-mostowych w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym,
 • Nadzoruje przeprowadzenie merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej,
 • Współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jednostkami organizacyjnymi Centrali w procesie przygotowania dokumentacji wymaganej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zadań realizowanych w systemie tradycyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa,
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska,
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakietu MS-Office),
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja, egzekwowanie zobowiązań,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia drogowe do projektowania lub wykonawstwa,
 • Prawo jazdy kat. B .
 • Przeszkolenia w zakresie prawa ochrony środowiska, kosztorysowania, audytu BRD, finansowania inwestycji ze środków pomocowych.


Leasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Magazynier - Mechanik

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie sprzętu ogólnobudowlanego oraz weryfikacja jego stanu Obsługa klienta – doradztwo techniczne dot. wynajmowanego sprzętu Zapewnienie jak najlepszej...