Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Oddziałowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oddziałowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116079

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,


- pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich. Opracowuje raporty z tych przeglądów. Rodzaj, ilość oraz terminy przeglądów realizuje na podstawie uzgodnionego z przełożonym harmonogramu,
 • sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich wykonywanych przez Zespół Terenowych Inspektorów Mostowych (ZTIM). Prowadzi okresowe szkolenia dla Zespołu Terenowych Inspektorów Mostowych,
 • analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich pod kątem prawidłowości ich wykonania i poprawności wnioskowanych decyzji technicznych i administracyjnych ,
 • uzgadnia wnioski, zalecenia i propozycje potrzeb do planów bieżącego utrzymania i remontów z przeglądów prowadzonych przez ZTIM. Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich. Uczestniczy w przygotowaniach dokumentacji przetargowych na usługi i roboty budowlane,
 • weryfikuje dane o drogowych obiektach inżynierskich oraz ich stanie technicznym w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w komputerowym Systemie Gospodarki Mostowej. Przesyła dane ewidencyjne w ustalonych terminach oraz współpracuje przy prowadzeniu Banku Danych Drogowych i innych systemów,
 • dokonuje okresowej kontroli autostrady w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu sprawdzenia zgodności budowy i eksploatacji z udzielona koncesją, warunkami umowy koncesyjnej i obowiązującymi przepisami,
 • ustala warunki przejazdu pojazdów nienormatywnych przez drogowe obiekty inżynierskie. Współpracuje z komórką organizacyjną właściwą w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez realizację inwestycji na sieci drogowej w tym w zakresie wyznaczania wojskowej klasy obciążeń obiektów mostowych (klasa MLC).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo – mostowe lub budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość sieci drogowej oraz podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...