Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115739

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu  na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku siedmiokondygnacyjnym;

 • budynek jest wyposażony w windę;

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym;

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wprowadza dane szczegółowe z deklaracji, korekt, zeznań, wniosków, skarg/odwołań i informacji podatkowych oraz innych dokumentów składanych w formie papierowej oraz decyzji, postanowień, wyroków wydawanych przez instytucje zewnętrzne i organy podatkowe (pamiętając o konieczności zachowania chronologii wiązań między nimi), a także dokonuje zapisów technicznych na wnioski innych komórek urzędu, w celu zapewnienia kompletności i aktualności komputerowych baz danych. Obsługuje dokumenty składane w formie elektronicznej: weryfikacja w systemie SPED i przenoszenie ich do POLTAXPLUS, odrzucanie w SPED złożonych podwójnie lub uznanych przez dział analiz za złożone nieprawidłowo, odsyłanie zgodnie z właściwością po uprzedniej analizie w systemie SeRCe lub Właściwość Miejscowa dokumentów błędnie skierowanych do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi.
 • Weryfikuje dokumenty pod względem formalnym, a także rachunkowym poprzez dostępne w aplikacjach funkcje walidacyjne, raporty oraz skrypty w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej i oznaczenia dokumentów wstępnie uznanych za błędne do wyjaśnienia działowi ds. analiz. Drukuje deklaracje uznane przez system SPED za niepoprawne, których nie można przenieść do Poltax, celem dalszego wyjaśnienia w ramach działu lub przekazania do działu analiz.
 • Segreguje dokumenty, tworzy i opisuje paczki, rejestry przypisów/odpisów, raporty nadając kolejne numery w celu zapewnienia właściwej ich ewidencji i archiwizacji. Zajmuje się archiwizacją paczek dokumentów utworzonych w komórce organizacyjnej.
 • Odsyła zgodnie z właściwością miejscową/rzeczową, po uprzedniej weryfikacji w systemie SeRCe lub Właściwość Miejscowa, dokumenty błędnie skierowane do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi. Sporządza pisma kierowane do innych organów oraz do podatników/płatników w zakresie niezbędnym dla wykonywanych zadań, np. współpracuje z innymi urzędami w związku z koniecznością prawidłowej obsługi korekt złożonych po zmianie właściwości: pozyskiwanie lub odsyłanie ostatnio zaksięgowanych deklaracji.
 • Po uprzedniej weryfikacji opisuje obiegówki dla potrzeb dokonania przez dział rachunkowości zwrotów/nadpłat w prawidłowych wysokościach. Sporządza okresowe raporty głównie z aplikacji e-ORUS dotyczące dokumentów wprowadzonych do systemu POLTAX / złożonych w SPED, a nieprzeniesionych do POLTAX w celu własnej weryfikacji wprowadzonych/przetworzonych danych lub przekazania ich do wyznaczonych komórek organizacyjnych celem ich dalszej analizy.
 • Wiąże dokumenty pokontrolne w podsystemie KONTROLA. Wprowadza przerwy w naliczaniu odsetek w Module Rejestracji Przerw w systemie POLTAX-2B. Drukuje karty weryfikacyjne do zeznań/deklaracji rocznych w zakresie zgodności wpłaconych zaliczek miesięcznych z podsystemu EWIDENCJE i przypisuje wynikające z nich kwoty dokumentami wewnętrznymi: ZOB-D i ODS-D. Realizacja wymienionych zadań przyczynia się do sprawnej i kompleksowej obsługi dokumentów w bazach urzędu.
 • Korzysta z dostępnych źródeł informacji: program LEX, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, baza KRS, podręczniki dla użytkowników systemów komputerowych oraz zalecane rozwiązania techniczne. W przypadku wystąpienia problemów kieruje zgłoszenia z prośbą o rozwiązanie do CSD (Centralny Service Desk), w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej.
 • Wykonuje zadania z zakresu sprawozdawczości w celu wypełnienia obowiązków działu i współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu pomocnych raportów dla prawidłowego wywiązywania się z ich zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego.
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Skuteczna komunikacja ustna i pisemna.
 • Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy.
APLIKUJ TERAZ

BIM Modeler - branża infrastrukturalna

Zarządzanie wydajnością personelu BIM w wyznaczonym projekcie infrastrukturalnym - delegowanie odpowiednich zadań zgodnie z wymaganiami Mentoring nad zespołem modelowym przy projekcie BIM...

Kierownik Robót

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Nadzór nad realizacją prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego i dokumentacją techniczną Koordynację pracy podwykonawców i sił...

Próbkobiorca / kierowca

Opis stanowiska: Jest to forma pracy dodatkowej dla kogoś kto jest dyspozycyjny żeby wykonać zlecenie w ciągu 12h od zgłoszenia i jest elastyczny czasowo, kto szuka dodatkowego źródła...

Technik Obiektu

Zakres obowiązków: Dbanie o sprawności instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Dbania o stan techniczny budynków i ich otoczenia (parkingi,...

Konsultant ds. rekrutacji (również z orzeczeniem)

Zadania na stanowisku: Koordynacja działań działu rekrutacyjnego Selekcja i rekrutacja kandydatów Zarządzanie wewnętrzną bazą kandydatów Ścisła współpraca z kadrą managerską...