Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132955

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno- biurowym z przewagą wysiłku umysłowego związana z permanentną obsługą klientów oraz praca w terenie,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • Urząd zlokalizowany w kompleksie kilku budynków: budynek A- dwupiętrowy, budynek B- jednopiętrowy, budynki A1 i C- parterowe,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku A na II piętrze,
 • żaden z budynków nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynków,
 • budynki wyposażone są w podjazdy dla wózków inwalidzkich,
 • na parterze budynku A znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wszczyna i prowadzi postępowania podatkowe na podstawie materiałów zgromadzonych w toku kontroli podatkowej oraz z urzędu i na wnioski podatników/płatników sporządza projekt decyzji/postanowienia.
 • Przygotowuje stanowisko organu w sprawie złożonych odwołań, zażaleń, skarg do sądu administracyjnego
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, sporządza informacje o skierowaniu sprawy do postępowania mandatowego. Sporządza wnioski o wszczęcie postępowania przygotowawczego oraz notatki o odstąpieniu od ścigania.
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych oraz w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, wysokości kosztów postępowania oraz wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w przypadkach uzasadnionych potrzebami Urzędu. Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie działania komórki organizacyjnej. Udostępnia informacje uprawnionym organom i osobom w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Obsługuje aplikacje informatyczne niezbędne do realizowania zadań komórki organizacyjnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami. Zajmuje się prowadzeniem wymaganych ewidencji i rejestrów oraz ewidencjonowaniem dokumentów źródłowych w systemach informatycznych. Archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Kieruje do komórki właściwej w sprawach typowania do kontroli wnioski o przeprowadzenie kontroli podatkowych lub celno-skarbowych.
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi KAS, innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawa.
 • Współpracuje z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz informuje osobę odpowiedzialną w Urzędzie za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej o ujawnieniu transakcji, które mogły mieć na celu pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, a także przygotowuje informacje i kopie dokumentów wskazujących na takie działania.
 • Wykonuje inne zadania służbowe zlecone przez kierownictwo Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
 • Umiejętność organizacji pracy, samodzielność.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Zdolność do analitycznego myślenia.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Cierpliwość, dokładność.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów karnych skarbowych, ustawy o rachunkowości, prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego,
APLIKUJ TERAZ

Programista Oracle

Zakres obowiązków: Projektowanie, ulepszanie i testowanie systemów. Utrzymywanie operacyjności istniejących rozwiązań. Współtworzenie oprogramowania z doświadczonym zespołem. Wnoszenie...

Młodszy Analityk HR

Zakres obowiązków: Regularne tworzenie raportów i podsumowań dotyczących działu HR. Prowadzenie analiz według aktualnych potrzeb firmy. Współpracowanie z firmami oferującymi dodatkowe...

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizacja celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Inżynier Budowy (wszystkie branże)

Nadzór nad podwykonawcami, Nadzór nad powierzonym odcinkiem prac, Przygotowywanie przedmiarów, obmiarów robót, Uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień projektowych, Przekazywanie uzgodnień...