Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Sekretarka w wydziale łączności i informatyki kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Sekretarka w wydziale łączności i informatyki kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/5918
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie dokumentacji zbiorów ewidencyjnych oraz pomocy kancelaryjnych określanych w przepisach resortowych lub wynikających z pracy w sekretariacie,- wykonywanie połączeń rozmów telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych,- udzielanie informacji interesantom odnośnie załatwiania spraw w zakresie przysługujących kompetencji,- wykonywanie odpowiedzi na pisma,- odbieranie korespondencji z Poczty Specjalnej lub dyżurki KWP w Łodzi,- analiza, rejestrowanie, rozdzielanie i przekazywanie zewidencjonowanej korespondencji wg właściwości rzeczowej i miejscowej pracownikom Wydziału, komórkom KWP w Łodzi i jednostkom podległym,- wspomaganie zadań związanych z opracowaniem i dystrybucją korespondencji, w tym sporządzanie i wysyłanie korespondencji wydziału za pośrednictwem poczty specjalnej,- prowadzenie ewidencji kwaterunkowej oraz p.poż,- sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały biurowe,- prowadzenie ewidencji kluczy i pieczęci,- znajomość zakresu prac kancelarii,- dbałość i zgodne z przepisami wykorzystywanie powierzonego do eksploatacji sprzętu,- znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. właściwych dla zajmowanego stanowiska i zakresu powierzonych obowiązków,- wykonywanie innych poleceń Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi.Warunki pracy:- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- oświetlenie naturalne i sztuczne,- wysiłek fizyczny,- stres związanych z obsługą klienta.DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:1.Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl3.Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.5.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.6.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.Inne informacje:- wynagrodzenie: 2800,- zł brutto + wysługa lat ,- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:wykształcenie: średnieumiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MsOffice, pracy w zespole i komunikatywność.

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziAssistant Credit Officer in Structured Loan & Collateral Services

Would you like to gain experience in the lending area? We are now looking for a Assistant Credit Officer in Structured Loan & Collateral Services, Łódź to deliver an outstanding service, assume...

Junior Specialist

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations...

Junior Process Officer with Danish / Swedish / Finnish or Norwegian

You’ll be working in an international back-office in Poland and play an essential role by securing and managing different processes towards the Nordic market. If you are looking for an opportunity...

Junior Specialist in Capital Markets

Nordea is the largest Scandinavian financial institution . We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations...

Pomoc kuchenna

- utrzymanie porządku - zmywanie naczyń - czyszczenie sprzętów - przygotowywanie warzyw i owoców, obieranie i krojenie - gastronomiczny rozbiór mięsa - wykonywanie różnego rodzaju potraw...