Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista do spraw: obsługi kadrowej w wydziale kadr i szkolenia kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Specjalista do spraw: obsługi kadrowej w wydziale kadr i szkolenia kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/7299
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegająca na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby. Udziela pomocy i wsparcia merytorycznego kadrowcom podległych jednostek garnizonu łódzkiego w zakresie spraw kadrowych funkcjonariuszy,- prowadzi postępowania administracyjne I i II instancyjne oraz przygotowuje projekty decyzji ze stosunku służbowego (m.in mianowania, delegowania, powołania i podwyższenia uposażenia),- prowadzi akta osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz wskazanych stanowisk, współpracuje i nadzoruje całokształt spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórki organizacyjne KWP w Łodzi,- opracowuje analizy i zestawienia zbiorcze oraz wnioski i propozycje kadrowe oraz prowadzi książkę etatową przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,- współpracuje z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,- sporządza analizy etatowo-osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych dotyczących kwestii stosunku służbowego,- sporządza spis przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizuje akta osobowe funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w ŁodziDostępnośćNasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.Warunki pracypraca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobęDodatkowe informacje- wynagrodzenie: 1,5484 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3146,29 zł brutto + wysługa lat ,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego- planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot)Aplikuj do 15 listopada 2021W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 87394"na adres:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 87394".Dokumenty należy złożyć do: 15.11.2021Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduAplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

- Wykształcenie: wyższe- Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w administracji lub rok doświadczenia w obszarze- znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej,- umiejętność stosowania przepisów w praktyce- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne- posiadanie obywatelstwa polskiego- korzystanie z pełni praw publicznych- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 146,29 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziKierownik Działu Jakości

Twoje obowiązki Zarządzanie systemem zapewnienia jakości w zakładzie produkcyjnym. Budowanie i wdrażanie strategii jakościowej. Udział w projektach związanych z usprawnieniem i optymalizacją...

Specjalista ds. Planowania i Przygotowania Produkcji

Twoje obowiązki Kalkulacja zamówień i ofert pod kątem cenowym, materiałowym i godzinowym. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja wprowadzanych zmian. Zapewnienie informacji niezbędnych do...

Specjalista ds. Realizacji Zamówień

Twoje obowiązki Tworzenie oraz aktualizacja rejestru zamówień oraz ofert. Rejestracja zamówień w systemie SAP. Przygotowywanie potwierdzeń zamówień oraz umów handlowych. Utrzymywanie...

Diagnosta medyczny (badania słuchu)

Dlaczego my? Po SŁUCH aj: S tawiamy na profesjonalizm Ł ączymy siły - ważna jest współpraca U czymy się od siebie C enimy naszych pracowników i Pacjentów H umor też się przydaje :) M...

Pracownik Działu Finansowego

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: bieżące sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym i kosztowym rejestracja i katalogowanie umów najmu, marketingowych, cywilnoprawnych...