Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114193

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań

 • przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia, przekazuje i wysyła materiały niejawne; przekazuje lub udostępnia za pokwitowaniem dokumenty niejawne do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej lub upoważnionym pracownikom i funkcjonariuszom oraz sprawuje bieżącą kontrolę postępowania z tymi dokumentami, a także egzekwuje ich zwrot,
 • prowadzi urządzenia ewidencyjne,
 • rozlicza policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego, pracy lub przeniesienia do służby, pracy w innej jednostce Policji lub komórce organizacyjnej,
 • gromadzi przepisy niejawne, prowadzi i aktualizuje rejestr przepisów oraz je udostępnia,
 • odnotowuje zmiany zniesienia klauzuli tajności na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych,
 • zwraca wykonawcom dokumenty w celu ich uzupełnienia w przypadku gdy nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa,
 • rozlicza wszystkie pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych , sporządza w razie potrzeby wykazy dokumentów pobranych z oddziału kancelarii tajnej przez pracowników/funkcjonariuszy komórek organizacyjnych,
 • przygotowuje dokumenty niejawne znajdujące się w oddziale kancelarii tajnej do przekazania do archiwum/składnicy akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość : Ustawy o ochronie informacji niejawnych, Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
 • znajomość: Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczenia na nich klauzul tajności,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność argumentowania, asertywność,
 • rzetelność, dokładność,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy.
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Kierownik budowy

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze...

Inżynier - Elektryk

obowiązki związane z ww. stanowiskiem. absolwent studiów na kierunku Elektrotechnika, prawo jazdy kategorii B, umiejętność pracy w zespole i chęć rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność...

Agent Nieruchomości

Co otrzymasz jako agent nieruchomości RE/MAX? wiedzę, która da Ci możliwość pracowania TYLKO na umowach ekskluzywnych, tzw. na wyłączność europejskie certyfikowane szkolenia podstawowe ,...