Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114248

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na I piętrze

Zakres zadań

 • nalicza i sporządza listy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń członków ksc i pracowników cywilnych oraz dodatkowych należności i świadczeń zgodnie z wydanymi rozkazami, wykazami zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oraz dokumentami źródłowymi - aktualizacja kartotek,
 • sporządza zaświadczenia o wysokości uposażeń funkcjonariuszy w służbie i zwolnionych ze służby oraz pochodnych zgodnie z otrzymanymi dokumentami żródłowymi (rozkazy personalne, komunikaty, umowy o pracę itp.) i uprawnionych do pobierania emerytury lub renty,
 • realizuje obowiązki płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego,
 • przygotowuje dokumentację finansową związaną z nabyciem przez fukcjonariusza lub pracownika Policji praw emerytalnych,
 • realizuje proces windykacji należności przysługujących od funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • weryfikuje dokumenty pod względem formalno - rachunkowym,
 • archiwizuje akta spraw zakończonych przekazując do Archiwum KWP w Łodzi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach organizacyjnych związanych z naliczaniem płac
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole: współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami, zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu naliczania uposażeń i wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego itp,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

  Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

  Kierownik budowy

  Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze...

  Inżynier - Elektryk

  obowiązki związane z ww. stanowiskiem. absolwent studiów na kierunku Elektrotechnika, prawo jazdy kategorii B, umiejętność pracy w zespole i chęć rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność...

  Agent Nieruchomości

  Co otrzymasz jako agent nieruchomości RE/MAX? wiedzę, która da Ci możliwość pracowania TYLKO na umowach ekskluzywnych, tzw. na wyłączność europejskie certyfikowane szkolenia podstawowe ,...