Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116533

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • prowadzi całokształt spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • organizuje, przygotowuje oraz bierze udział w odbiorach i rozliczaniach archeologicznych badań powierzchniowo sondażowych oraz wykopaliskowych zleconych przez Oddział zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • współpracuje na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych i mostowych, w tym zadań realizowanych z programów rządowych, w zakresie spraw związanych z archeologią z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawach związanych z określeniem pracochłonności badań archeologicznych w oparciu o opracowane dokumentacje oraz zalecenia wojewódzkich konserwatorów zabytków,
 • przygotowuje plan rzeczowy i finansowy na ratownicze badania archeologiczne na trasie planowanych przez Oddział inwestycjach drogowych i mostowych,
 • współpracuje z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska przy nadzorze nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi,
 • uczestniczy w wizjach terenowych, spotkaniach roboczych, konsultacjach społecznych,
 • współpracuje przy opiniowaniu i weryfikacji raportów o oddziaływaniu na środowisko projektowanych inwestycji drogowych, w tym zadań realizowanych z programów rządowych,
 • prowadzi korespondencję z zakresu archeologii dla powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii i/lub drogownictwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza z zakresu ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie przyrody,
 • umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu: ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego,
 • wiedza z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...