Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 119943

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Zagrożenie korupcją.


2.      Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Analizuje wnioski o wydanie wizy krajowej lub wizy Schengen, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku odwołania się cudzoziemca od decyzji. Zasięga dodatkowych informacji od właściwych organów w trybie określonym w przepisach prawa, a w przypadkach gdy jest to konieczne inicjuje kontakt z osobą ubiegającą się o wizę lub wnioskuje do właściwego konsula o przeprowadzenie z cudzoziemcem rozmowy
 • Wydaje decyzje w sprawie wydania albo odmowy wydania wizy, cofnięcia albo unieważnienia wizy lub rozstrzyga sprawę z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy poprzez zmianę decyzji lub utrzymanie decyzji o odmowie wydania wizy, cofnięciu lub unieważnieniu wizy.
 • Wszczyna i prowadzi postępowania w przedmiocie cofnięcia albo unieważnienia wizy wydanej z upoważnienia ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 • Prowadzi dokumentację prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada na korespondencję skierowaną do MSZ w sprawach należących do zakresu działania stanowiska pracy.
 • Monitoruje i ocenia ruch osobowy między Polską a państwem trzecim, z którego wnioski o wydanie wizy są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i należą do zakresu działania stanowiska pracy oraz sporządza na ten temat opracowania.
 • Uczestniczy w konsultacjach i naradach na temat polityki wizowej realizowanej wobec obywateli państwa trzeciego, z którego wnioski o wydanie wizy są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i cudzoziemców przebywających w tym państwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Minimum 1,5 roku w obszarze stosowania prawa lub w obszarze spraw międzynarodowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o cudzoziemcach i przepisy wykonawcze w zakresie postępowań wizowych i legalizacji pobytu w RP, Kodeks Wizowy UE oraz dokumenty towarzyszące, dwustronne umowy zawarte między UE a państwem, z którego wnioski o wydanie wizy będą rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz między RP a państwem, z którego wnioski o wydanie wizy będą rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 • Znajomość specyfiki państwa, z którego wnioski o wydanie wizy będą rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
 • Znajomość założeń polskiej polityki migracyjnej.
 • Podstawowa znajomość polskiego rynku pracy i stojących przed nim wyzwań.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres, samodzielność i inicjatywa, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka rosyjskiego lub białoruskiego lub ukraińskiego na poziomie B2.
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...