Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 127020

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym,  obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze

Zakres zadań

 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wybrane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu umożliwienia wydziałowi zakupu niezbędnych towarów i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • organizuje czynności związane z naprawą, legalizacją, konserwacją przez uprawnione podmioty zewnętrzne, sprzętu i urządzeń warsztatowych oraz stanowisk dla stacji obsługi funkcjonujących w strukturze Wydziału Transportu i jednostek organizacyjnych,
 • odpowiada za gospodarkę odpadami produkcyjnymi, wytworzonymi w Wydziale Transportu i POT-ach w celu przekazania ich uprawnionym podmiotem gospodarczym do utylizacji,
 • uczestniczy w pracach komisji inwentaryzacyjnych i komisji do przeprowadzenia przeglądu środków transportu oraz zaplecza obsługowo-naprawczego garnizonu łódzkiego w celu przekazania rzetelnych informacji i danych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi oraz GKI,
 • odpowiada za realizację zaleceń Inspekcji Pracy, MSWiA, Wydziału Kontroli KWP w Łodzi i innym podmiotów w celu poprawy warunków bhp na terenie wydziału,
 • opracowuje roczne plany i organizuje szkolenia pracowników wydziału w zakresie przepisów bhp i p-poż oraz innych specjalistycznych uprawnień niebędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki transportowej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących gospodarki odpadami
 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW lub Policję uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta ds. OZE

Twój zakres obowiązków: Działania sprzedażowe w największej prywatnej organizacji na rynku energii w Polsce Doradztwo w zakresie energetyki i sprzedaż wysokiej klasy, kompleksowego produktu,...

Operator / Operatorka Wprowadzania Danych Reklamacyjnych

Zadania: Pobieranie z magazynu i rozpakowywanie asortymentu z pudełek. Sprawdzanie danych adresowych z opakowania oraz załączonych dokumentów. Identyfikacja produktu: model, datę produkcji,...

Lekarz Chorób wewnętrznych / Medycyny rodzinnej

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Specjalista ds. finansowych

Zadania: ewidencja sprzedaży usług ( faktury VAT, noty korygujące, faktury korygujące, noty odsetkowe) weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalno– rachunkowym kontakt z...

Młodszy konsultant

telefoniczna obsługa klienta, przyjmowanie połączeń, sprzedaż aktualnej oferty firmy Wymagania inne: wymagana znajomość obsługi komputera