Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy archiwista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy archiwista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100365

Warunki pracy

 czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy pracy, klient, kilka razy w roku: Archiwum Państwowe.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w ŁUW w Łodzi
 • przyjmowania do Archiwum Zakładowego wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji wytworzonej przez ŁUW
 • wydawanie uwierzytelnionych kserokopii, odpisów, wypisów przechowywanych dokumentów, w tym zaświadczeń sporządzonych na ich podstawie, dla klientów z byłych przedsiębiorstw państwowych
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • opracowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • archiwizowanie składów chronologicznych i spraw elektronicznych w systemie EZD
 • prowadzenie kwerend archiwalnych
 • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji pracownikom ŁUW w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe archiwalne lub wyższe historyczne o specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją lub studia podyplomowe w zakresie archiwistyki lub ukończona szkoła policealna z tytułem technik archiwista lub kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Spedytor

  Miejsce pracy: Home Office lub Biuro Dąbrowa Górnicza Oferujemy: oferujemy pracę w bardzo dobrych warunkach, stabilne zatrudnienie, umowa o pracę atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie...

  Kierownik robót

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Kontrolę jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi...

  Manager Zespołu Sprzedaży

  OBOWIĄZKI: budowa, rozwój i prowadzenie zespołu sprzedaży odpowiedzialność za wynik zespołu i funkcjonowanie oddziału nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z pośrednikami...

  Manager Zespołu Sprzedaży

  OBOWIĄZKI: budowa, rozwój i prowadzenie zespołu sprzedaży odpowiedzialność za wynik zespołu i funkcjonowanie oddziału nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z pośrednikami...

  Manager Zespołu Sprzedaży

  OBOWIĄZKI: budowa, rozwój i prowadzenie zespołu sprzedaży odpowiedzialność za wynik zespołu i funkcjonowanie oddziału nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z pośrednikami...