Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117104

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;

 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne;

 • wykonywanie zadań pod presją czasu;

 • częste kontakty z klientem zewnętrznym;

 • praca na XI bądź XII piętrze;

 • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;

 • windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;

 • niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;

 • w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;

 • wyjazdy terenowe.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzorowania i koordynowania funkcjonowania obszarów Natura 2000;
 • Prowadzi sprawy związane ze sporządzaniem i ustanawianiem planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000;
 • Prowadzi sprawy dotyczące zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody;
 • Prowadzi sprawy związane ze sporządzaniem i ustanawianiem zadań ochronnych oraz planów ochrony dla rezerwatów przyrody;
 • Prowadzi sprawy dotyczące wydawania zarządzeń w sprawie rezerwatów przyrody w szczególności dotyczące ich tworzenia i likwidacji;
 • Prowadzi sprawy związane z dostosowaniem działalności do wymogów ochrony obszarów Natura 2000;
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem opinii o braku sprzeczności zalesień na gruntach położonych w rezerwatach przyrody lub obszarach Natura 2000 z celami ochrony rezerwatów przyrody oraz planami zadań ochronnych obszarów Natura 2000;
 • Prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem wykonania kompensacji przyrodniczej i monitorowania stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt utworzonych w ramach kompensacji przyrodniczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie bądź wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
 • ustawy o ochronie przyrody i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, ekologii i pokrewnych,
 • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych oraz znajomość form ochrony przyrody;
 • ogólna wiedza przyrodnicza,
 • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień) i stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność posługiwania się informacją przestrzenną i oprogramowaniem typu GIS;
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowaniu administracyjnego;
 • znajomość uwarunkowań środowiskowych na terenie województwa łódzkiego;
 • umiejętność posługiwania się informacją przestrzenną i oprogramowaniem typu GIS;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • dokładność;
 • znajomość zasad i technik legislacyjnych;
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...