Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117102

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na realizacji zamówień publicznych i opracowywaniu dokumentów;


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin - oświetlenie naturalne i sztuczne;


- wykonywanie zadań pod presją czasu;


- częste kontakty z klientem zewnętrznym;


- praca na XI bądź XII piętrze;


- przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;


- windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;


- niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;


- w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Dokonuje zamówień i zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie RDOŚ, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Sprawdza i opisuje pod względem merytorycznym faktury i rachunki, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Prowadzi ewidencje mienia RDOŚ w Łodzi;
 • Sporządza projekty zarządzeń wewnętrznych RDOŚ, w tym projekty regulaminów i instrukcji wewnętrznych;
 • Sporządza sprawozdania z działalności Zespołu oraz koordynuje przygotowywanie i sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności RDOŚ;
 • Przygotowuje i realizuje projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych dotyczących funkcjonowania RDOŚ, należących do właściwości Zespołu;
 • Prowadzi sprawy związane z ewidencją skarg i wniosków wpływających do RDOŚ oraz koordynuje skargi i wnioski rozpatrywane w zakresie należącym do właściwości Zespołu;
 • Współuczestniczy w wykonywaniu zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej oraz zapewnieniem realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w podległej komórce organizacyjnej oraz RDOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie bądź wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • Znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych i dokonywania zakupów;
 • Znajomość zagadnień dotyczących środków trwałych;
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących skarg i wniosków,
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych (drukowanie, skanowanie, faksowanie);
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • Umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista i pozytywne podejście do klienta;
 • Umiejętność negocjacji;
 • Terminowość, rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność;
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Umiejętność planowania i współpracy;
 • Odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych,
 • szkolenie z zakresu zamówień publicznych i środków trwałych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, kreatywność,
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy,
 • dokładność,
 • umiejętność obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • dobra znajomość struktury organizacyjnej RDOŚ (dostępnej na stronie internetowej BIP),
 • znajomość ogólnych zagadnień związanych z przyznawaniem środków z funduszy zewnętrznych,
 • znajomość zagadnień ewidencji środków trwałych,
 • prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...