Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 130221

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • wykonywanie zadań pod presją czasu;
 • częste kontakty z klientem zewnętrznym;
 • praca na XI bądź XII piętrze;
 • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;
 • windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
 • niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
 • wyjazdy terenowe.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku;
 • Prowadzenie postępowań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska
 • Prowadzenie spraw należących do kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wynikających z ustawy o odpadach;
 • Realizowanie zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 • Realizowanie zadań i prowadzenie postępowań należących do kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wynikających z ustawy Prawo wodne;
 • Prowadzenie postępowań w zakresie wynikającym z ustawy Prawo ochrony środowiska na terenach zamkniętych;
 • Prowadzenie spraw związanych z współdziałaniem z organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym od podmiotów zobowiązanych decyzją administracyjną do przeprowadzenia działań zapobiegawczych, naprawczych oraz remediacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie bądź wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także obowiązujących na podstawie jej przepisów procedur,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • ustawy o służbie cywilnej;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień) i stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z ochrona powietrza przed emisją gazów i pyłów;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym: prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i siedlisk oraz znajomość form ochrony przyrody;
 • przeszkolenie z zakresu informacji o środowisku i zarządzania środowiskiem, zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • znajomość zasad i technik legislacyjnych;
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Doradczyni / Doradca Klienta

Twój zakres obowiązków profesjonalne, zindywidualizowane doradztwo oraz sprzedaż produktów bankowości, detalicznej przy jednoczesnej obsłudze operacyjnej Klientów, pozyskiwanie i budowanie...

Doradczyni / Doradca Klienta

Twój zakres obowiązków profesjonalne, zindywidualizowane doradztwo oraz sprzedaż produktów bankowości, detalicznej przy jednoczesnej obsłudze operacyjnej Klientów, pozyskiwanie i budowanie...

Doradca techniczny

Opis stanowiska aktywna sprzedaż, rzetelna obsługa klientów w oddziale i w terenie, obsługa bieżących zamówień, przygotowywanie ofert i finalizowanie sprzedaży, pozyskiwanie nowych...

Field Service Engineer

Major Duties and Responsibilities: Troubleshoot, save, and report failures in the field. Troubleshoot waterjet machines and components on the telephone and on site. Give maximum technical support to...

Regional Sales Manager

Main tasks: Responsible for the achievement of Sales Targets, revenue and gross margin in the region. Actively win, retain and grow the business in Poland and other European countries. Manage and...