Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117457

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego.

 • Praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 • Narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku.

 • Budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz w zakresie trybów nadzwyczajnych w tej materii,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz pisma procesowe, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych, bierze udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi,
 • Nadzoruje działalność jednostek podległych Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w tym rozpatruje zidentyfikowane zagadnienia problematyczne w dążeniu do zapewnienia jednolitości i poprawy jakości orzecznictwa,
 • Pozyskuje, agreguje, analizuje dane i sporządza informacje, zestawienia i sprawozdania oraz ewidencjonuje przydzielone sprawy i całą korespondencję związaną z ich prowadzeniem,
 • Analizuje i opiniuje akty prawne oraz zgłasza uwagi i propozycje legislacyjne,
 • Udziela wyjaśnień/informacji oraz prowadzi szkolenia, instruktaże, spotkania robocze i narady konsultacyjne dla pracowników podległych jednostek i podmiotów zewnętrznych
 • Rozpatruje ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie,
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości organów podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Wiedza z zakresu prawa podatkowego – podatek od towarów i usług, procedura podatkowa, aktualne orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
 • Wiedza z zakresu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawa UE dotyczącego podatku VAT oraz orzecznictwo TSUE.
 • Wiedza dotycząca przepisów dotacji przedmiotowych.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów.
 • Umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność rozpatrywania problemów faktycznych i prawnych oraz samodzielnego opracowania propozycji ich rozwiązania.
 • Umiejętność redagowania spójnej, logicznej i przekonującej wypowiedzi pisemnej, organizacji pracy, działania w sytuacjach kryzysowych.
 • Kreatywność.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...