Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116173

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie- z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej    


kilka razy w tygodniu: z przedstawicielami jst oraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej


kilka razy w miesiącu: z przedstawicielami ministerstwa właściwego ds. rodziny i polityki społecznej oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych z osobami fizycznymi prowadzącymi placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku


kilka razy w roku: z przedstawicielami organów administracji publicznej oraz terenowej administracji państwowej.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej
 • prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie placówki całodobowej opieki, bez zezwolenia wojewody oraz nakładania kar pieniężnych za niewykonanie zaleceń pokontrolnych
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania lokalnych systemów oparcia społecznego, w tym – jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej oraz przygotowanie materiałów do analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej
 • dokonywanie oceny merytorycznej wniosków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przyznania dotacji i realizacji programów rządowych oraz merytoryczne opiniowanie uchwał z zakresu pomocy społecznej
 • rozpatrywanie skarg, wniosków oraz petycji w zakresie związanym z działalnością Oddziału
 • prowadzenie spraw związanych z polityką senioralną oraz realizowanie spraw z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego staż pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej, wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w: a) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, b) podmiocie realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zlecenia organu administracji rządowej lub samorządowej, c) komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego, d) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach działu administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne
 • znajomość przepisów: Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni
 • stosowanie prawa w praktyce
 • analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność syntezy danych
 • komunikatywność
 • redagowanie pism
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • sumienność, rzetelność, uczciwość, kreatywność, wysokie kompetencje interpersonalne, kultura osobista
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...