Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Technik w sekcji uzbrojenia i techniki specjalnej wydziału gospodarki materiałowo - technicznej kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Technik w sekcji uzbrojenia i techniki specjalnej wydziału gospodarki materiałowo - technicznej kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/5575
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie ewidencji głównej: ilościowej, jakościowej, numerowej i wartościowej sprzętu uzbrojenia znajdującego się w użytkowaniu jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz magazynach Wydziału GMT,- sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących stanu wyposażenia jednostki,- zaopatrywanie jednostki i policjantów garnizonu łódzkiego w wyposażenie określone normami należności,- prowadzenie ewidencji ilościowej amunicji według partii i lat produkcji,- sporządzanie dokumentów obrotu materiałowego na podstawie poleceń lub otrzymanych rozdzielników oraz księgowanie ich po realizacji,- odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie magazynu podręcznego zgodnie z obowiązującymi przepisami resortowymi na podstawie zawartej umowy o odpowiedzialności materialnej,- wycena sprzętu uzbrojenia celem przekazania informacji do Wydziału Finansów KWP w Łodzi,- przekazywanie broni i sprzętu uzbrojenia do warsztatu rusznikarskiego celem dokonania przeglądu i konserwacji,- informowanie użytkownika przed pokwitowaniem odbioru sprzętu o konieczności sprawdzenia ilościowo - jakościowego przyjmowanego mienia,- dokonywanie wymiany zużytych środków służących do obezwładniania oraz zużytego oporządzenia na nowy,- uczestnictwo w pracach różnych komisji m.in. przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu, inwentaryzacyjnej, likwidacji wybrakowania oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie- wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez kierownictwo Wydziału GMT.Inne informacje:- wynagrodzenie: 2800,- zł brutto + wysługa lat ,- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznegoDANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.plDane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony.W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do procedury naboru na stanowiska niebędące w ksc, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:wykształcenie: średnie- znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki uzbrojenia,- podstawowa wiedza z zakresu sprzętu uzbrojenia będącego na wyposażeniu Policji,umiejętności: obsługa komputera, w tym pogramów MsOffice, zdolności interpersonalne, zdolności manualne, asertywność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, praca zespołowaWymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy: doświadczenie zawodowe: praca na podobnym stanowisku

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziDyrektor Techniczny

Zakres obowiązków: Koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych przez spółkę kontraktów budowlanych, Zarządzanie budżetem i ryzykiem projektów,...

Analityk Danych

Obróbka, analiza i modelowanie dużych wolumenów danych Opracowanie koncepcji pozyskania wymaganych danych z dostępnych źródeł Graficzna prezentacja wniosków z analizy Przygotowywanie...

Junior Process Officer in Account Services team

Have you ever thought about working abroad to kickstart your career in an international bank? Do you like fast-changing environment, collaboration with energetic teammates, be part or drive...

Pracownik Hali - Działy Świeże

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę już od 1 dnia zatrudnienia, Wynagrodzenie zawsze na czas oraz premię indywidualną, Konkretne umiejętności, wiedzę i szkolenia w zakresie...

Pracownik hurtowni spożywczo - przemysłowej

AA Euro Recruitment Poland Sp. z .o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów dla jednego z naszych Klientów sieciowych. Jeśli szukasz pracy stałej lub dorywczej i posiadasz aktualne badania sanepid to...