Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Technik w wydziale gospodarki materiałowo - technicznej kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Technik w wydziale gospodarki materiałowo - technicznej kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/7377
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- prowadzenie ewidencji głównej: ilościowej, jakościowej, numerowej i wartościowej sprzętu uzbrojenia znajdującego się w użytkowaniu jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz magazynach Wydziału GMT,- sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących stanu wyposażenia jednostki,- zaopatrywanie jednostki i policjantów garnizonu łódzkiego w wyposażenie określone normami należności,- sporządzanie dokumentów obrotu materiałowego na podstawie poleceń lub otrzymanych rozdzielników oraz księgowanie ich po realizacji,- wycena sprzętu uzbrojenia celem przekazania informacji do Wydziału Finansów KWP w Łodzi,- informowanie użytkownika przed pokwitowaniem odbioru sprzętu o konieczności sprawdzenia ilościowo - jakościowego przyjmowanego mienia,- sprawdzanie poprawności prowadzenia ewidencji, prawidłowości w przechowywaniu i zabezpieczeniu sprzętu w KWP, KMP i KPP,- uczestnictwo w pracach różnych komisji m.in. przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu, inwentaryzacyjnej, likwidacji wybrakowania oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,- wprowadzanie danych do ewidencji SWOP, prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej w modułach SWOP,- wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez kierownictwo Wydziału GMT.Miejsce świadczenia pracy: ul. Stokowska 21/25Warunki pracy:- praca fizyczna średnio ciężka- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin czasu pracy.Inne informacje:- wynagrodzenie: 2 800 zł brutto + wysługa lat (od 01.01.2022r. - 3010 zł brutto),- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,- planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).Termin składania dokumentów: do 23 listopada 2021 rokuMiejsce składania dokumentów:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku technika w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi"
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:wykształcenie: średnie- znajomość przepisów regulujących prowadzenie ewidencji materiałowej,- podstawowa wiedza z zakresu sprzętu będącego na wyposażeniu Policji,- praca na podobnym stanowisku,- umiejętności: obsługa komputera, w tym pogramów Ms Office, zdolności interpersonalne, zdolności manualne, asertywność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, praca zespołowa- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziAnalityk produkcji

Wsparcie Działu Produkcji w obszarze analiz danych niezbędnych do planowania produkcji zgodnie ze specyfikacją, standardami jakościowymi, wydajnością, Przygotowywanie raportów dotyczących...

Administrator STORAGE (Specjalista IT)

Wymagania: Znajomość rozwiązań backupowych Znajomość rozwiązań storage lokowych, NAS i deduplikatorów Umiejętność mapowania dostępu, ZONE w sieciach SAN Zdolności organizacyjne i...

Lekarz Laryngolog

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Starszy inspektor

Warunki pracy praca o charakterze administracyjno - biurowym praca przy monitorze ekranowym Zakres zadań wyjaśnia w niezbędnym zakresie sygnały o naruszeniu prawa przez policjantów lub...

(Senior) Business Analyst

Would you like to work in the intersection between run & change? We are now looking for a (Senior) Business Analyst, Łódź, Warsaw, Gdańsk, Gdynia, Talinn that will help Daily Banking Services...