Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Terenowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 87880

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,


- praca np. na wysokości, nad nurtem rzeki, w warunkach ruchu drogowego, w pobliżu trakcji elektrycznej, na urządzeniach rewizyjnych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad realizacją przeglądów zleconych;
 • analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz określa potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich;
 • przygotowuje propozycje podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich;
 • prowadzi ewidencję obiektów mostowych tuneli, przepustów i promów, gromadzi i weryfikuje dane o obiektach inżynierskich;
 • prowadzi sprawozdawczość w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej;
 • obsługuje program komputerowy System Gospodarki Mostowej służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich
 • znajomość obsługi komputera – Pakiet MS Office;
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Jakości

Twoje obowiązki Zarządzanie systemem zapewnienia jakości w zakładzie produkcyjnym. Budowanie i wdrażanie strategii jakościowej. Udział w projektach związanych z usprawnieniem i optymalizacją...

Specjalista ds. Planowania i Przygotowania Produkcji

Twoje obowiązki Kalkulacja zamówień i ofert pod kątem cenowym, materiałowym i godzinowym. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja wprowadzanych zmian. Zapewnienie informacji niezbędnych do...

Specjalista ds. Realizacji Zamówień

Twoje obowiązki Tworzenie oraz aktualizacja rejestru zamówień oraz ofert. Rejestracja zamówień w systemie SAP. Przygotowywanie potwierdzeń zamówień oraz umów handlowych. Utrzymywanie...

Diagnosta medyczny (badania słuchu)

Dlaczego my? Po SŁUCH aj: S tawiamy na profesjonalizm Ł ączymy siły - ważna jest współpraca U czymy się od siebie C enimy naszych pracowników i Pacjentów H umor też się przydaje :) M...

Pracownik Działu Finansowego

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: bieżące sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym i kosztowym rejestracja i katalogowanie umów najmu, marketingowych, cywilnoprawnych...