Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Zastępca kierownika oddziału

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133269

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku: kontakty telefoniczne z wierzycielami z tytułu realizowanych wyroków


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zastępowanie Kierownika Oddziału w kierowaniu i koordynowaniu pracy w Oddziale, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników oddziału
 • nadzór nad opracowywaniem materiałów planistycznych w układzie tradycyjnym i zadaniowym na poziomie dysponenta III stopnia oraz nad planowaniem i opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie nadzorowanym przez Oddział w szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym
 • nadzorowanie pracy związanej z prowadzeniem ewidencji księgowej w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych, statystycznych oraz finansowych państwowej jednostki budżetowej w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych, w tym informacji z wykonania budżetu w układzie zadaniowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli przedkładanych dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • realizacja wydatków budżetowych określonych w planach finansowych poszczególnych wydziałów merytorycznych oraz zadań pozabudżetowych
 • nadzór nad rytmicznością wykonania planu wydatków budżetowych
 • przygotowywanie wystąpień lub materiałów do wystąpień do ministerstwa właściwego w sprawach dot. między innymi przydzielenia dodatkowych środków finansowych z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa w zakresie nadzorowanych zadań, mających na celu zabezpieczenie prawidłowej ich realizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansowo-księgowym
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów określających zasady opracowywania budżetu państwa. Znajomość obsługi programów komputerowych finansowo – księgowych, Informatycznym Systemu Obsługi Budżetu Państwa, systemów bankowości elektronicznej
 • umiejętność analizowania, oceniania i wnioskowania, zdolność argumentowania i przekonywania do swojego zdania. Umiejętność dobrej organizacji pracy zespołu. Odporność na czynniki stresogenne, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,  kurs księgowości lub kurs księgowości budżetowej.
 • umiejętność motywowania pracowników do efektywnego wykonywania zadań oraz zdolność przekazywania wiedzy
APLIKUJ TERAZ

Pracownik zaplecza sportowego

- sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów w tym terenów zielonych- przygotowywanie obiektów do sezonu- wydawanie sprzętu, obsługa porządkowa obiektu w tym szatni- dbanie o tereny zielone,...

Pracownik fizyczny

- obsługa maszyn produkcyjnych- prace magazynowe związane z kompletowaniem i układaniem towaru- obsługa suwmiarki oraz innego sprzętu do kontroli jakości produktów- sortowanie paczek- praca w...

Pracownik administracyjno-biurowy

- wprowadzanie dokumentacji magazynowej,- wystawianie PZ, RW, WZ, faktur,- wprowadzanie faktur sprzedażowych,- kontakt z klientem. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

Pracownik produkcji

- praca przy obsłudze maszyn drukujących i zgrzewających- konfekcjonowanie wyrobów gotowych- cięcie, składanie materiałów- wysyłanie towaru do klienta na terenie Polski i za granicę między...

Referent

sporządzanie dok. medycznej, archiwizacja dok. medycznej, obsługa systemów sprawozdawczo-rozliczeniowych/NABÓR STAŻ FEŁ/ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...