Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Zastępca prezesa ds. technicznych - Członek Zarządu

Ogłoszenie numer: 7185486, z dnia 2022-07-08

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

RADA NADZORCZA

ŁÓDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ul. Jaracza 77/79

90 – 244 Łódź

www.lsmjaracza.pl,

 

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO

Zastępca prezesa ds. technicznych - Członek Zarządu

Miejsce pracy: Łódź

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • preferowane doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość zagadnień techniczno – eksploatacyjnych w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego,
 • minimum 5 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • preferowane uprawnienia budowlane,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych (zaświadczenie lekarskie).

Oferta powinna zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz z oświadczeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji. Treść oświadczenia jest dostępna w sekretariacie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni,
 • kserokopie dokumentów /dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, świadectw pracy/, 
 • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
 • oświadczenie, że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno – skarbowe;
 • oświadczenie, że Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej ŁSM. 

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami będą przeprowadzane w uzgodnionych terminach.

 

Oferty należy składać do dnia 22 sierpnia 2022r. do godz. 15:00 w sekretariacie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy  ul. Jaracza 77/79 w Łodzi, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS”  tel. 42 678 – 98 – 40.

 

Rada Nadzorcza ŁSM zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Oferujemy

.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Specjalista / Specjalistka ds. procesów compliance

Do kilkuosobowego zespołu zajmującego się monitorowanie wymogów regulacyjnych w obszarze AML/CTF, KYC, FACTA, CRS, identyfikacją luk i inicjowaniem wdrażania zmian w procesach, poszukujemy...

Kierownik robót

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Kontrolę jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi...

Kierownik Robót Sanitarnych

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie instalacji sanitarnych prowadzonych na budowie na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru...

Magister Farmacji

Poszukujemy Magistra Farmacji na cały etat oraz dodatkowe godziny! Obowiązki: obsługa pacjentów na najwyższym poziomie sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych...

Doradca Ubezpieczeniowy

Twój zakres obowiązków Pozyskiwanie nowych klientów i udział w spotkaniach Badanie potrzeb i oczekiwań klienta oraz wsparcie w wyborze najlepszego rozwiązania ubezpieczeniowego Budowanie,...