Prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracownika

pracodawca i pracownik

Obowiązki pracodawcy

Podpisując umowę o pracę, przedsiębiorca zobowiązuje się wypełniać obowiązki, które są dokładnie opisane w Kodeksie pracy. Nie dotyczą one umów cywilnoprawnych (umowa-zlecenie i umowa o dzieło). Pracodawcy powinni pamiętać, że łamanie przepisów może doprowadzić do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli inspekcja wykaże duże naruszenia, nakładane są grzywny finansowe na właścicieli firm.

Prawa i obowiązki pracodawcy – Kodeks pracy

Według 94. artykułu Kodeksu pracy do podstawowych obowiązków pracodawcy należą:

 • zaznajamianie pracowników z zakresem zadań oraz sposobem ich wykonywania,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
 • przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia,
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji,
 • zaspokojenie socjalnych potrzeb podwładnych,
 • prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji pracowniczej,
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy zatrudnionych,
 • zapewnienie odzieży ochronnej, jeśli typ wykonywanych zadań może stanowić zagrożenie dla pracowników.

Oprócz tego artykuł 97. Kodeksu pracy mówi, że po rozwiązaniu umowy z podwładnym, pracodawca musi wydać świadectwo pracy. Jest to dokument, który zawiera dokładne informacje na temat zadań zatrudnionego, stażu pracy oraz wymiarze wykorzystanego urlopu.

Prawa pracodawcy wobec pracownika

Prawo pracy określa nie tylko obowiązki pracodawców, ale również ich prawa. Każdy przedsiębiorca ma prawo do wyboru najbardziej odpowiedniego kandydata na dane stanowisko. Tym samym przełożony wymaga od podwładnych rzetelnego i sumiennego wykonywania obowiązków. Jeśli zadania nie zostały wykonane, to przełożony może nałożyć na zatrudnionych kary: upomnienia, nagany bądź grzywnę finansową. W przypadku skrajnych nadużyć uzasadnione jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy pracownikowi nawet w trybie natychmiastowym.

  Napisz komentarz