W jaki sposób urzędy pracy pomagają w podnoszeniu kwalifikacji?

W jaki sposób urzędy pracy pomagają w podnoszeniu kwalifikacji?

Szkolenia i bony szkoleniowe

Szkolenia to rodzaj aktywizacji bezrobotnych w formie kursu, który zwykle jest realizowany w wymiarze nie mniejszym niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać 120% zasiłku dla bezrobotnych. Z oferty szkoleniowej urzędów pracy korzystają m.in. osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracujące u pracodawców w stanie likwidacji lub upadłości, a także domownicy i małżonkowie rolników, którzy szukają pracy poza rolnictwem.

Bony szkoleniowe to instrument aktywizacji bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Jest on przyznawany przez starostę na wniosek bezrobotnego. Ponadto starosta może sfinansować koszty szkolenia w tym przejazd czy zakwaterowanie.

Trójstronne umowy szkoleniowe

Tego rodzaju umowy są zawierane między starostą, pracodawcą a instytucją szkoleniową. W tym przypadku pracodawcy zobowiązują się do tego, że po odbyciu szkolenia, zatrudnią osobę bezrobotną. Zasadniczym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji niezbędnych na stanowisku pracy w Łodzi u konkretnego pracodawcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Może mieć formę przyuczenia do pracy lub praktycznej nauki zawodu. Praktyczna nauka zawodu trwa od 6 do 12 miesięcy i jest zakończona egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy i może być zwieńczone egzaminem sprawdzającym lub potwierdzającym kwalifikacje, przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej lub przez instytucję szkoleniową.

Inne formy podnoszenia kwalifikacji to finansowanie kosztów egzaminów i licencji oraz stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki. Bezrobotni mogą też ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych i pożyczki szkoleniowe. Tego rodzaju formy aktywizacji zawodowej cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ aby znaleźć pracę w Łodzi, niekiedy należy zmienić swój profil zawodowy. W gronie osób bezrobotnych liczną grupę stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych, a cześć poszukujących pracy chce się całkowicie przekwalifikować. Bezpłatne szkolenia z urzędów pracy pomagają wielu osobom zdobyć nowy zawód.

    Napisz komentarz